Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 


Välkommen till Föreningen Social Omsorg

Föreningen Social Omsorg, FSO, är en fackligt, politiskt och religiöst obunden, riksomfattande yrkesförening.

FSO arbetar för att bevaka, följa och påverka myndigheter, organisationer och olika intressenter inom praktik, utbildning och forskning inom social omsorgsverksamhet. Detta arbete görs genom uppvaktningar, skrivelser, artiklar i massmedia och genom remissvar till olika utredningar, betänkanden och propositioner.

En central aspekt i verksamheten är att bevaka och tillvarata medlemmarnas och olika brukargruppers intressen.


UPPDATERAT 2020 07 01
Styrelseprotokoll från 17/11-19 och 16/5-20 inlagt!
Kommande styrelsemöten: 7/7, 11/8 och 22/8

ÅRSMÖTET OCH 100-ÅRSJUBILEET ÄR INSTÄLLT!

ÅRSMÖTET KOMMER ATT GENOMFÖRAS vid ett senare tillfälle! 


INFORMATION KOMMER SENARE!


Kallelse till FSO:s årsmöte 2020 lördag 16 maj, med start 09,30!

På årsmötet kommer styrelsen föreslå att föreningen ska upplösas. 

Inbjudan till FSO:s 100-årsjubileum 15-17 maj

Årsmötet kommer i år att hållas i samband med FSO:s 100-årsjubileum 15-17 maj på Teleborgs slott i Växjö. Jubileet inleds fredag den 15 maj klockan 17:00 med incheckning och middag. Jubileet avslutas söndag den 17 maj senast klockan 12. Programmet under söndagen innehåller frukost och en slottsvandring.  Årsmötet hålls under förmiddagen på lördagen.  

Sista dag för anmälan är söndagen den 5 april. Motioner ska vara inskickade senast en månad före årsmötet.

Föreningen står för billigaste färdsätt till och från årsmötet, mot kvitton så ersätts du för dina utlägg efter redovisning på reseräkning som delas ut på årsmötet. Föreningen står för kost och logi i delat rum. Önskar du bo i enkelrum tillkommer en kostnad på 300 kronor (antalet enkelrum är begränsat).

Årsmöteshandlingar publiceras på hemsidan senast två veckor innan årsmötet. 
Du skriver själv ut dina handlingar om du önskar. Några utskrivna exemplar kommer att finnas på plats för att bläddra i. 
OBS! Kommer du endast att delta på årsmötet lördag 16 maj, med början klockan 09.30 skickar du din anmälan till info@fso.nu

Tryck här för program

NYHETSFEEDEN HAR UPPHÖRT 1/7-20

Från kamratförening till yrkesförening - Ett sekel med Föreningen Social Omsorg

Nu finns boken om FSO:s historik att beställa. Den handlar förstås främst om vad FSO arbetat med, hur föreningen varit organiserad sedan starten 1920 och bakgrunden till att den bildades. Men boken handlar också om yrkesrollen inom social omsorg under 1900-talet. 

Beställ boken här! 
Besök på TAM arkivet

Styrelsen har varit på studiebesök på TAM arkivet, intressant och givande (gå gärna in på deras hemsida www.tam-arkiv.se). 

Vi efterlyser nu material som kan vara till glädje för framtiden som du kan skänka till FSO för att förvaras i TAM arkivet. Vi tar gärna emot broscher, dräkter, tidningar och annat föreningsmaterial. Kontakta oss via info@fso.nu

Mvh FSOs styrelse


         

Nyhetsbrev oktober 2019 - klicka här!
Nyhetsbrev maj 2019 - klicka här!

2020 fyller FSO 100 år!

Det första mötet ägde rum i Stockholm den 5 till 7 juli 1920. Bland annat deltog Gerhard Halfred von Koch och Axel Hirsch. Det var Svenska fattigvårdsförbundet som genomförde utbildningen och bjöd in till det första elevmötet där vår förening bildades. Läs programmet här!

Läs om FSOs historia här!

Våra sökord på nätet: hirsch, koch, fattigvårdsförbundet, äldre, äldreomsorg, handikapp, funktionsnedsättning, LSS, LASS, funktionshinder, socialtjänstlagen, SOL, SFF, föreståndare, fattigvårdsanstalter, SFF, CSA, fattigvårdskongress, hesselgren, pauli, montelius, rosenberg, hamrin, håkansson, barnavårdsförbundet, SFBF, socialvårdsförbundet, SSF, ålderdomshemsföreståndarinneutbildning, servicelinje, omsorgslinje, omsorgsprogram, omsorgsexamen, högskoleförordningen, socionomexamen, trydegård, vidman

Läs FSO's yttrande gällande "Betänkande SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer " här
FSO har yttrat sig i det uppdaterade förslaget om råden för - Bra måltider inom äldreomsorgen. Läs FSO:s yttrande här. Läs förslaget på de uppdaterade råden här!

Aktuellt


Översyn av LSS-regler bostad med särskild service

den 13 april 2020

Regeringen ger Carina Sammeli i uppdrag att se över reglerna och klargöra rättsläget för boende med särskild service enligt LSS. Syftet med översynen är att den enskilde inte ska drabbas av merkostnader för sitt boende på grund av sin funktionsnedsättning.Läs mer här!


Riksrevisionens rapport om ej verkställda beslut

den 12 april 2020

Kommuner som inte verkställer vissa beslutade insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, inom tre månader måste rapportera detta, bland annat till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Kommunerna riskerar annars att få betala en särskild avgift. Riksrevisionen har granskat om åtgärderna rapporteringsskyldighet och särskild avgift är effektiva för att hantera problemet med beslut som inte verkställs. Läs mer här


Utredning för stärkt personlig assistans

den 12 april 2020

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över möjligheten att stärka rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser. Utredaren ska även ge förslag på hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas samt göra en översyn av föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans. Syftet är att öka kontinuiteten och förutsägbarheten inom personlig assistans och assistansersättning. Läs mer här!


Undernäring

den 12 april 2020

Undernäring är ett tillstånd där brist på energi eller näringsämnen orsakar försämring av kroppssammansättning, funktionsförmåga eller sjukdomsförlopp. Personal i hälso- och sjukvården, hemtjänsten och särskilda boenden har en viktig roll att kunna upptäcka riskfaktorer för undernäring. Läs mer här!

         

Samordnad individuell planering

den 12 april 2020

Om en person har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan kommunen och regionen upprätta en individuell plan tillsammans. Planen ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att personen ska få sina behov tillgodosedda, och om personen samtycker till att den upprättas. Läs mer här!

                        

Utbildningar om hygienprinciper och skyddsutrustning

den 12 april 2020

Karolinska Institutet har publicerat e-utbildningar med syfte att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Båda ges på distans via en internetbaserad läroplattform. Läs mer här!


Meddelandeblad från socialstyrelsen angående handläggning

den 12 april 2020

Meddelandeblad från socialstyrelsen angående  handläggning av ärenden i socialtjänsten med anledning av covid-19 Socialtjänsten ska kunna bedrivas så att samhället kan fungera och erbjuda  nödvändig service, omvårdnad och trygghet.Läs mer här!

   


Affischer för personal som arbetar nära riskgrupper

den 12 april 2020

Socialstyrelsen har tagit fram tre affischer med grundläggande information att skriva ut och sätta upp i personalrum eller gemensamt utrymme.

  • Information för personal på äldreboenden om coronavirus covid-19.
  • Information för personal i LSS-bostäder om coronavirus covid-19.
  • Information för personal i hemtjänsten om coronavirus covid-19.

Läs mer och ladda ner här!


Chefer och huvudmän i kommunen

den 12 april 2020

Socialstyrelsen har tagit fram ett meddelandeblad som riktar sig till dig som arbetar som chef eller huvudman inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Läs mer här!


E-utbildningar om covid-19

den 12 april 2020

På uppdrag av Socialstyrelsen har Karolinska Institutet tagit fram korta e-utbildningar för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19, det s.k. coronaviruset. Anmäl dig här!


Äldre nyheter hittar du här >>


Om medlemskapet

Medlem i föreningen kan du bli som är yrkesverksam inom
socialt arbete med personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som arbetar som bland annat chef, handläggare, utvecklare, lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander,
socionomstudenter och social omsorgslärare inom gymnasieskolan

Ordförande och ansvarig utgivare: Anette Owén,           e-post: info@fso.nu

Medlemsavgifter:
A-medlem 480:-, Pensionärsmedlem 175:-
Studerandemedlem 0:- under utbildningstiden. 
Stödmedlem 480:-
BG: 493-2935

Har du frågor om inloggning på medlemssidan eller medlemsregistret kontakta Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88 eller e-post: info@fso.nu