Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Välkommen till Föreningen Social Omsorg

Föreningen Social Omsorg, FSO, är en fackligt, politiskt och religiöst obunden, riksomfattande yrkesförening.

FSO arbetar för att bevaka, följa och påverka myndigheter, organisationer och olika intressenter inom praktik, utbildning och forskning inom social omsorgsverksamhet. Detta arbete görs genom uppvaktningar, skrivelser, artiklar i massmedia och genom remissvar till olika utredningar, betänkanden och propositioner.

En central aspekt i verksamheten är att bevaka och tillvarata medlemmarnas och olika brukargruppers intressen.Information från styrelsen

Rekryteringstävling

Du som värvat flest medlemmar fram till årsmötet 2018 vinner ett pris som tillkännages på årsmötet 2018. De nya medlemmarna anmäler sig på www.fso.nu Du som värvat meddelar styrelsen vilka du värvat på e-post info@fso.nu

2020 fyller FSO 100 år!

Det första mötet ägde rum i Stockholm den 5 till 7 juli 1920. Bland annat deltog Gerhard Halfred von Koch och Axel  Hirsch. Det var Svenska fattigvårdsförbundet  som genomförde utbildningen och bjöd in till det första elevmötet där vår förening bildades.  Läs programmet här!


Årsmöte 2018

Tid: kl 9.30 - 13.00

Plats: Quality Hotel Nacka, Värmdövägen 84, Nacka

Årsmöteshandlingarna hittar du här.Yttrande och remissvar

Läs FSO's yttrande gällande "Betänkande SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer " här

FSO har yttrat sig i det uppdaterade förslaget om råden för - Bra måltider inom äldreomsorgen. Läs FSO:s yttrande här. Läs förslaget på de uppdaterade råden här! 


Aktuellt


Disputation i socialt arbete

den 4 mars 2018

Disputation i socialt arbete

Författare: Palle Storm, socionom, fil.mag och doktorand

Titel: Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor

Datum,tid, lokal: 13 april klockan 10-13, Aula Svea

Institutionen för socialt arbete: Stockholms Universitet, Sveavägen 160

 

Om avhandlingen

Sinnebilden av den ”riktiga” omsorgsarbetaren som en vit kvinna är under utmaning. I dag arbetar fler män och fler icke-vita kvinnor och män i den svenska och kanadensiska äldreomsorgen. I avhandlingen, som bygger på observationer och intervjuer med personal, sjuksköterskor och chefer, studerar författaren vilken betydelse kön, hudfärg och sexualitet har i vardagens interaktioner mellan personal och äldre. Detta relateras till betydelsen av de organisatoriska villkor för möjligheten som finns att möta olikhet och mångfald inom arbetsgruppen.

Om författaren

Palle Storm är socionom och har en fil. Master i socialt arbete, och var tidigare styrelseledamot i FSO. Utöver det har Palle arbetat som biståndshandläggare inom LSS, projektledare inom äldreområdet, samt har 15 års erfarenhet av arbete som undersköterska i äldreboende och i hemtjänst.

Kontaktuppgifter

palle.storm@socarb.su.se


Forskare kartlägger livet för äldre med utvecklingsstörning

den 3 mars 2018

Personer med medfödd utvecklingsstörning lever vanligtvis längre idag tack vare bättre vård. Forskarna undersöker för första gången hur gruppen mår. Läs mer här!


Stora skillnader i väntetider för plats på äldreboende

den 3 mars 2018

Det finns stora skillnader i hur länge äldre får vänta för plats på särskilt boende. Fler äldre får vård för alkoholmissbruk - och antalet äldre med hemsjukvård har ökat. Det visar den nya rapporten Vård och omsorg om äldre från Socialstyrelsen, som också lyfter siffror rörande hemlöshet och läkemedelsanvändning bland äldre. Läs mer här!


Stor ökning av äldre med alkoholskador

den 3 mars 2018

Andelen personer i åldersgruppen 65-84 år som dricker alkohol har ökat. Det visar Socialstyrelsen i en ny rapport. Läs mer här!


Förslag till ändringar om rätten till personlig assistans

den 3 mars 2018

I lagrådsremissen föreslås också ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ändringarna innebär att personlig assistans ska kunna beviljas för:

  • - tid under den enskildes dygnsvila när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den enskilde behöver hjälp utan att det är fråga om tillsyn (väntetid),
  • - tid under den enskildes dygnsvila när en assistent i stället behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den enskilde behöver hjälp (beredskap), och
  • - tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför den enskildes hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas uppstå.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

Läs lagrådsremissen här!


Webbutbildning i grundläggande psykiatri

den 3 mars 2018

PSYK-E bas är en webbutbildning i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa.Läs mer här!


Webbföreläsning om Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem

den 3 mars 2018

Socialstyrelsen har tagit fram en film om föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Filmen är 25 minuter lång. Du kan välja att se hela filmen eller delar av den på Socialstyrelsens webbplats.Se filmen här!


Konferens om personer med flerfunktionsnedsättning och anhöriga

den 3 mars 2018

 

Den 23–24 april 2018 arrangeras konferensen Livets Möjligheter på Clarion Hotel i Stockholm. En nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning som riktar sig till anhöriga, personal och beslutsfattare. På Nka:s webbplats kan du läsa mer om konferensen och anmälan. 

– Konferensen ger kunskap, inblick och förståelse för hur livet kan vara för personer med flerfunktionsnedsättning, säger Birgitta Olofsson, möjliggörare och praktiker inom området flerfunktionsnedsättning på Nka. Läs mer här!

 


Tips på utbildning

den 9 februari 2018

SIPU:s kurs "Biståndshandläggning av demenssjuka -Professionellt bemötande för att utreda behov och säkerställa rätt stöd" ger dig som biståndshandläggare verktygen för att skapa goda förutsättningar för att kunna utreda enskilda med demens, att se den enskildes behov och samarbeta med anhöriga för att säkerställa trygghet för den demenssjuka.

Läs mer om kursen på SIPU:s hemsida 

 


 

Äldre nyheter hittar du här >>


Om medlemskapet

Medlem i föreningen kan du bli som är yrkesverksam inom
socialt arbete med personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som arbetar som bland annat chef, handläggare, utvecklare, lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander,
socionomstudenter och social omsorgslärare inom gymnasieskolan.

 

Ordförande och ansvarig utgivare: Gunilla Nordberg epost: info@fso.nu

Medlemsavgifter:
A-medlem 480:-, Pensionärsmedlem 175:-
Studerandemedlem 0:- under utbildningstiden. 
Stödmedlem 480:-
BG: 493-2935

Har du frågor om inloggning på medlemssidan eller medlemsregistret kontakta Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88 eller e-post: info@fso.nu

Kontaktinformation

Ordförande och ansvarig utgivare:
Gunilla Nordberg
e-post: info@fso.nu

Frågor om inloggning eller
medlemsregistret:

Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88
e-post: info@fso.nu


Följ oss på Sociala Medier!

FSO på Facebook

Hit Counter