Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Välkommen till Föreningen Social Omsorg

Föreningen Social Omsorg, FSO, är en fackligt, politiskt och religiöst obunden, riksomfattande yrkesförening.

FSO arbetar för att bevaka, följa och påverka myndigheter, organisationer och olika intressenter inom praktik, utbildning och forskning inom social omsorgsverksamhet. Detta arbete görs genom uppvaktningar, skrivelser, artiklar i massmedia och genom remissvar till olika utredningar, betänkanden och propositioner.

En central aspekt i verksamheten är att bevaka och tillvarata medlemmarnas och olika brukargruppers intressen.

Vi svarar på e-post skyndsamt och bevakar e-posten minst var tredje dag.


Styrelsens kommande möten

2016

22 november telefonmöte

2017
14-15 januari,  Stockholm
25-26 februari,Stockholm
24-25 mars preliminära dagar för årsmöte


Om medlemskapet

Medlem i föreningen kan du bli som är yrkesverksam inom 
socialt arbete med personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som arbetar som bland annat chef, handläggare, utvecklare, lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander, 
socionomstudenter och social omsorgslärare inom gymnasieskolan.


Aktuellt


Socionomutbildning

den 8 oktober 2016

Gun-Britt Trydegård, filosofie doktor och medlem i FSO gjorde i uppdrag från FSO en kartläggning om innehåll och utformning av socionomutbildningarna i Sverige. Kartläggningen presenterades på Äldreforskarnätverket. Den finns även på FSO:s hemsida

Äldreforskarnätverket är ett FORTE- finansierat (Forskningsrådet för hälsa, arbete och välfärd)  nätverk som samlar professorer, docenter, lektorer och doktorander från socionomutbildningarna i Sverige.  Vid mötet 28-29 september samlades ett 30-tal forskare för att diskutera nuläge och framtid för socionomutbildningarna och forskning i socialt arbete. Under en av punkter presenterade  fil. dr Gun-Britt Trydegård den kartläggning hon gjorde på uppdrag av FSO för att undersöka hur kurser om äldre, funktionshindrade, handlingsmetodik och ledarskap organiseras på de olika högskolorna och universiteten. Presentationen gav upphov till många och viktiga diskussioner.


Ökad samverkan nödvändig för att säkra kvaliteten inom personlig assistans

den 28 augusti 2016

Samverkan mellan IVO och andra myndigheter är av stor vikt för att kunna säkra kvaliteten för personer med funktionsnedsättningar som anlitar personlig assistans. Läs mer här!Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer ...

den 28 augusti 2016
 
 En lyckad kompetenssatsning Bakgrund . Socialstyrelsen har utformat och upphandlat en nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

Rapport belyser utbildningssatsningen Nationell ledarskaps.utbildning för äldreomsorgens chefer och dess resultat. Rapporten redogör också för satsningens framgångsfaktorer och utmaningar. Läs mer här!


Läkemedel som kan öka risken för fallskada

den 28 augusti 2016

Läkemedel som kan öka risken för fallskada eller mag-tarmblödning hos äldre – Fokus på antidepressiva läkemedel.

Läs mer här! 


Länk för seniorer

den 27 augusti 2016

Det finns en länk för seniorer som heter "Seniorerna". Där kan man läsa om seniorer landet runt, seniorers relationer, seniorers mat och drycker. Det står också om pensionen från oktober 2017. Det går också att ställa frågor och få svar från en panel.Läs mer här! 


Brukarundersökning funktionshinder 2016

den 27 augusti 2016

 

I höst genomförs brukarundersökningen på nytt i en utvärderad och förbättrad form. Den är öppen för lokalt genomförande i kommuner och verksamheter under september-oktober. Inrapportering av resultat till SKL och RKA ska ske senast den 4 november. Läs mer här!


 

Äldre nyheter hittar du här >>


Om medlemskapet

Medlem i föreningen kan du bli som är yrkesverksam inom
socialt arbete med personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som arbetar som bland annat chef, handläggare, utvecklare, lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander,
socionomstudenter och social omsorgslärare inom gymnasieskolan.

Se vidare information här intill:

 

Ordförande och ansvarig utgivare: Jim-Alex Minorsson Hirschi e-post: ordforande@fso.nu

Medlemsavgifter:
A-medlem 360:-, Pensionärsmedlem 175:-
Studerandemedlem 0:- under utbildningstiden. 
Stödmedlem 360 :-
BG: 493-2935

Har du frågor om inloggning på medlemssidan eller medlemsregistret kontakta Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88 eller e-post: info@fso.nu

Kontaktinformation

Ordförande och ansvarig utgivare:
Jim-Alex Minorsson Hirschi
e-post: ordforande@fso.nu

Frågor om inloggning eller
medlemsregistret:

Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88
e-post: bosjoberg52@hotmail.com


Följ oss på Sociala Medier!

FSO på Facebook

Hit Counter