Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 


Välkommen till Föreningen Social Omsorg

Föreningen Social Omsorg, FSO, är en fackligt, politiskt och religiöst obunden, riksomfattande yrkesförening.

FSO arbetar för att bevaka, följa och påverka myndigheter, organisationer och olika intressenter inom praktik, utbildning och forskning inom social omsorgsverksamhet. Detta arbete görs genom uppvaktningar, skrivelser, artiklar i massmedia och genom remissvar till olika utredningar, betänkanden och propositioner.

En central aspekt i verksamheten är att bevaka och tillvarata medlemmarnas och olika brukargruppers intressen.

Från kamratförening till yrkesförening - Ett sekel med Föreningen Social Omsorg

Nu finns boken om FSO:s historik att beställa. Den handlar förstås främst om vad FSO arbetat med, hur föreningen varit organiserad sedan starten 1920 och bakgrunden till att den bildades. Men boken handlar också om yrkesrollen inom social omsorg under 1900-talet. 

Beställ boken här! 

Kommande styrelsemöten:

11 juni telefonmöte
30 augusti - 1 september arbetshelg
20-22 september arbetshelg
22 oktober telefonmöte
16-17 november arbetshelg
12 december telefonmöte


2020 fyller FSO 100 år!

Det första mötet ägde rum i Stockholm den 5 till 7 juli 1920. Bland annat deltog Gerhard Halfred von Koch och Axel Hirsch. Det var Svenska fattigvårdsförbundet som genomförde utbildningen och bjöd in till det första elevmötet där vår förening bildades. Läs programmet här!


Läs om FSOs historia här!

Våra sökord på nätet: hirsch, koch, fattigvårdsförbundet, äldre, äldreomsorg, handikapp, funktionsnedsättning, LSS, LASS, funktionshinder, socialtjänstlagen, SOL, SFF, föreståndare, fattigvårdsanstalter, SFF, CSA, fattigvårdskongress, hesselgren, pauli, montelius, rosenberg, hamrin, håkansson, barnavårdsförbundet, SFBF, socialvårdsförbundet, SSF, ålderdomshemsföreståndarinneutbildning, servicelinje, omsorgslinje, omsorgsprogram, omsorgsexamen, högskoleförordningen, socionomexamen, trydegård, vidman

Läs FSO's yttrande gällande "Betänkande SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer " här
FSO har yttrat sig i det uppdaterade förslaget om råden för - Bra måltider inom äldreomsorgen. Läs FSO:s yttrande här. Läs förslaget på de uppdaterade råden här!

Aktuellt


Mänskliga rättigheter

den 19 maj 2019

 

Mänskliga rättigheter är en webbutbildningsom vänder sig till dig som arbetar i offentlig verksamheter. Läs mera här!

 


Pressträff om utredning om reglering av yrket undersköterska

den 19 maj 2019

Den 29 april lämnades utredningen om reglering av yrket undersköterska över till regeringen. I uppdraget har ingått att överväga och lämna förslag till hur yrket undersköterska kan regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och omsorgen. Du kan se pressträffen här.

 


Medlemsenkät folkhälsa 2018

den 21 mars 2019

Hösten 2018 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting(SKL) en enkätundersökning för att få en bättre bild av förutsättningar för folkhälsoarbetet i regioner och kommuner. Syftet var att fånga upp vilket stöd som efterfrågades från SKL. Läs mer här!


Psykologiska behandlingar vid PTSD hos flyktingar och asylsökande

den 21 mars 2019

Behandlingsinsatsen NET, Narrative Exposure Therapy, kan minska symtomen vid PTSD, posttraumatiskt stressyndrom hos flyktingar och asylsökande som ofta har svåra upplevelser bakom sig. Det konstaterar SBU i en rapport där SBU sammanfattar resultaten från en brittisk forskningsöversikt. Läs mer här!


Bli bättre på lex Sarah

den 21 mars 2019

Samhället ska ge ett bra stöd till personer som behöver insatser från socialtjänsten. IVO har tagit fram ett underlag som kan stötta kommuner och privata utförare i arbetet med lex Sarah och med att utveckla kvaliteten i sina verksamheter. Läs mer här!


Webbkurs Introduktion till autism

den 5 mars 2019

 e-autism är en kostnadsfri webbkurs genom Autism- och Aspergerförbundet. Den ger en introduktion till autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Webbkursen är öppen för alla. Gå vidare till kursen här!


Öppna jämförelser folkhälsa 2019

den 5 mars 2019
 
Rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2019 visar att folkhälsan i Sverige är fortsatt god men att det finns stora skillnader i befolkningen beroende på var man bor, kön, ålder, samt socioekonomi. Öppna jämförelser folkhälsa 2019 – Faktablad sammanfattar Öppna jämförelser folkhälsa 2019. Läs mer här!

Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning

den 5 mars 2019
 
Statistik om äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform 2018 visar att andelen äldre personer och personer med funktionsnedsättning som får insatser i enskild regi, jämfört med kommunal regi, har minskat. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen. Läs mer här!


Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2018

den 5 mars 2019
 
Rapporten Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2018 visar att det finns en ambition hos offentliga aktörer att införa ett funktionshinderperspektiv i verksamheten, men att arbetet ofta saknar verktyg och konkreta mål. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD. Läs mer här!
 

Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre

den 5 mars 2019
 
Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre ger en bred bild av vården och omsorgen om äldre. Rapporten redovisar resultat tematiskt utifrån faktorer som kan påverka den enskildes upplevelse av sin vård och omsorg. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen. Läs mer här! 

Äldre nyheter hittar du här >>


Om medlemskapet

Medlem i föreningen kan du bli som är yrkesverksam inom
socialt arbete med personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som arbetar som bland annat chef, handläggare, utvecklare, lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander,
socionomstudenter och social omsorgslärare inom gymnasieskolan.

 

Ordförande och ansvarig utgivare: Anette Owén,           e-post: info@fso.nu

Medlemsavgifter:
A-medlem 480:-, Pensionärsmedlem 175:-
Studerandemedlem 0:- under utbildningstiden. 
Stödmedlem 480:-
BG: 493-2935

Har du frågor om inloggning på medlemssidan eller medlemsregistret kontakta Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88 eller e-post: info@fso.nu