Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 


Välkommen till Föreningen Social Omsorg, FSO

hemsidan är uppdaterad 15/6-22

FSO är nedlagd 2021!

CSA (Centralförbundet för Socialt Arbete) har fått FSOs återstående kapital som gåva och har tackat FSO för detta i en skrivelse (se nedan). FSOs sista styrelse, ordförande Anette Owén, sekreterare Ove Lindroth och kassör Bo Sjöberg, var inbjudna på CSAs årsmöte i slutet av maj 2022, där skrivelsen också lästes upp.

Ett stort tack till FSO

Vi i CSA är väldigt glada för att Föreningen Social Omsorg har överlämnat sitt kvarvarande kapital till CSA när FSO lagt ner sin verksamhet. Vi vill därför framföra ett stort tack för de donerade medlen.
Vi ska se till så att medlen även i framtiden kommer till största möjliga nytta för yrkesfältet och i FSO:s anda.
Centralförbundet för Socialt Arbete beviljar som en del av sin verksamhet medel till yrkesfältet ur egna och förvaltade fonder. Gemensamt för de beviljade medlen är att de ska inspirera till att öka och sprida kunskaper. Nu kommer de erhållna medlen från FSO att läggas till CSA:s stiftelser och fonder. De kommer att gagna social omsorg, socialt arbete och socialpolitik.
CSA och FSO har en mycket näraliggande historia och våra vägar har korsats.
CSA startade sin verksamhet den 3 juni 1903. 
Den kände läkaren och rättighetsivraren Ivar Svensson var mannen bakom den första stora donationen till CSA, strax efter starten 1903. Han hade upplevt fattigdomen i sitt arbete vid serafimerlasarettet i Stockholm och diskuterat frågan med utländska experter. 
Donationen ledde till en stor fattigvårdsutredning, som genomfördes av en fattigvårdskommitté inom CSA. Resultaten presenterades vid en fattigvårdskonferens hösten 1906 med närmare 1 000 besökare. Utredningens resultat stärkte dels uppfattningen om att den svenska fattigvårdslagstiftningen måste reformeras, dels att uppgifter inom fattigvården och den nya barnavårdslagstiftningen borde skötas av utbildad personal. 
Vid kongressen bildades Svenska Fattigvårdsförbundet 1906 och 1908 startade fattigvårdsförbundet en utbildning för att komma till rätta med problemen inom fattigvården. De personer som gått utbildningen, t.ex. ålderdomshemsföreståndare och barnhemsföreståndare, arbetade ofta ensamma och det lade grunden till att FSO startade först som en kamratförening och sedan en yrkesförening. Namnen på föreningen FSO har växlat genom åren men den sociala omsorgen har stått i centrum. Social omsorg var länge en egen yrkesexamen men har nu gått upp i landets socionomprogram.
CSA har i dag en nära kontakt med landets 19 socionomprogram och gemensamt strävar vi för att det sociala arbetet och den sociala omsorgen ska bygga på gedigen kunskap. På så vis kommer ambitionerna från fattigvårdskonferensen 1906 och FSO:s senare strävanden att leva kvar och hållas vid liv och komma till nytta för de utmaningar vi står inför inom det sociala området.

Kantat (light) vid Föreningen Social Omsorgs aslutningsfest 25/9 2021

Från Marina Tower hörs klirr utav glas
På krogen där har de visst sekelkalas
Men samtidigt är det en vemodets fest
Ty gravöl är namnet som nog passar bäst

Drygt 100 år gått sen föreningens start
för dem som sin för(e)ståndarkurs har gått klart
Idag ska vi minnas generationernas slit
med att ta vår förening från forntid och hit

I början då var det kamraternas stöd
Som var det som stadgarna tydligt påbjöd
Att träffas och lära av problem som man mött
Och vilohemskur för den som var trött

Föreningens namn har ju bytts, ska ni tro
SSK, FSÅ, FSS, FSO
Men föreningens mål har ju alltid vart ett
Att värna de äldres och ledarnas rätt.

Ett stort jobb det gjordes i kretsar runtom
På mötena där var det många som kom
Till kära kollegor vi gick på visit
Och tid blev det också för att prata lite ….strunt.

En lång rad personer vår klubba har skött
Mest kvinnor, men några få män har vi mött
Det är Julius, Britta, sen Aina och Greta
Ann-Sofie, Siv, Gunilla har de hetat
Marie-Louise, Jim Alex och sist nu Anette
Ja, alla har de jobbat på ett beundransvärt sätt.

På sextio, -sjuttio och åttiotalet
Var det gyllene tider, ja det var helt galet!
Medlemsantalet var ständigt på topp
Vi hade lokal med en anställd passopp
Vår syn på saken ville myndigheterna ha
Vi hade en social röst som jämt hördes bra

Med kollegor från Norden vi utbyte haft
Så kunde vi driva våra frågor med kraft
Från Norge och Danmark och Färöarna med
Genom Norsam och Norkom vi stred med besked!

Utbildning, fortbildning krävs för vår kår
Så studieda’r ordnades en gång per år
Där fick man god kunskap om allt nytt som hänt
- ibland långt innan det var satt på pränt - 
från ministrar, professorer och folk från praktiken
ja, därifrån gick det ingen besviken!

Utbildningsfrågan är jämt aktuell
Från föreningens håll har det ofta var’t gnäll
när FSO:s hjärt-frågor plötsligt glömts bort 
Det skrevs till ministrar och uppvaktades flott
när omsorgsprogrammen helt lätt suddats ut
och kurser för chefer och handläggare tog slut

En lång tid vi hade ett eget magasin
Med Redax som jobbade hårt med regin
Vår tidning Social omsorg, den var ju så fin
Sen hamna’ den på nätet, som allt nuförti´n

Ja mycket kan hända på etthundra år
Det mesta i protokoll och i handlingar står
Allt Åsa studerat så noggrant och klokt 
och vår förenings historia dokumenterat i bok.

Ha roligt tillsammans är av vikt som ni vet
En yrkeskår behöver känna samhörighet
Så samvaro, samkväm, småprat och ”skôj”
Till det säger vi inte: Var god och dröj
Så nu när vi samlats till festernas fest
Låt oss fröjdas, ha roligt och umgås som mest
Och tänka på allt fint i minnenas korg
Vi hyllar Föreningen Social Omsorg!

Gun-Britt Trydegård

Lördag 24/10 2020 klockan 14.05 tog årsmötet beslut om att lägga ner föreningen!

Följ oss in i det sista på Instagram och Facebook!

Sista dagen för räkningar / fakturor till FSO är 8/10 2021

Styrelsen består nu av tre personer som ska slutföra nedläggningen av föreningen!
Ordförande: Anette Owén Sekreterare: Ove Lindroth Kassör: Bo Sjöberg
Kontakta styrelsen på info@fso.nu

Från kamratförening till yrkesförening
- Ett sekel med Föreningen Social Omsorg

Nu finns boken om FSO:s historik att beställa. Den handlar förstås främst om vad FSO arbetat med, hur föreningen varit organiserad sedan starten 1920 och bakgrunden till att den bildades. Men boken handlar också om yrkesrollen inom social omsorg under 1900-talet. 

Beställ boken här! 


Ordförande och ansvarig utgivare: Anette Owén
e-post: info@fso.nu

BG: 493-2935

Har du frågor om inloggning på medlemssidan eller medlemsregistret kontakta Bo Sjöberg 
på mobil: 070-357 71 88 eller e-post: info@fso.nu