Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Välkommen till Föreningen Social Omsorg

Föreningen Social Omsorg, FSO, är en fackligt, politiskt och religiöst obunden, riksomfattande yrkesförening.

FSO arbetar för att bevaka, följa och påverka myndigheter, organisationer och olika intressenter inom praktik, utbildning och forskning inom social omsorgsverksamhet. Detta arbete görs genom uppvaktningar, skrivelser, artiklar i massmedia och genom remissvar till olika utredningar, betänkanden och propositioner.

En central aspekt i verksamheten är att bevaka och tillvarata medlemmarnas och olika brukargruppers intressen.

Vi svarar på e-post skyndsamt och bevakar e-posten minst var tredje dag.


Kommande styrelsemöten 2017

- 15 augusti telefonmöte

- 16-17 september arbetshelg

- 14-15 oktober arbetshelg

-  2-3 december arbetshelg

Ytterligare telefonmöten kan bli aktuellaAktuellt


TYCK TILL om betänkandet nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

den 14 juli 2017
 
Regeringen beslutade 2015 att tillsätta en särskild utredare för att ta fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet med utredningen är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Susanne Rolfner Suvanto tillsattes under hösten 2015 som utredare. Förslaget är nu klart och är uppdelat i två delar. FSO är remissinstans och vill gärna ha synpunkter om förslaget. Skicka dina synpunkter till e-postadress: info@fso.nu senast den 30 augusti.
 

2017 ÅRSMÖTESPROTOKOLL MED 11 BILAGOR

den 10 juli 2017

Årsmötesprotokollet med alla bilagor finns nu inlagd på medlemssidan under flikarna "för medlemmar, "dokument", "protokoll".


Personer med funktionsnedsättning i asyl- och etableringsprocessen

den 3 juli 2017


Personer med funktionsnedsättning i asyl- och etableringsprocessen innehåller en kartläggning av situationen för personer med funktionsnedsättning som söker asyl och bosätter sig i Sverige. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD. Läs mer här!


Förebyggande insatser till barnet när föräldern har en psykisk sjukdom

den 3 juli 2017

 

I en systematisk översikt av översikter undersöker Folkhälsomyndigheten om förebyggande insatser till familjer med psykisk sjukdom kan förbättra barnens psykiska hälsa och stärka skyddande faktorer. Det här faktabladet summerar huvudresultaten. Läs mer här!


Bemötande i hälso- och sjukvården

den 3 juli 2017

Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården är en viktig faktor för att utveckla en jämlik hälsa, vård och omsorg. Under temat hittar du bland annat filmer med tillhörande diskussionsmaterial. Läs mer här!.


Sammanfattning av viktiga lagförändringar

den 3 juli 2017

 

Regeringen har gett ut en sammanfattning av viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet 2017. Läs informationsmaterialet här!


Yrkesintroduktion för baspersonal

den 19 juni 2017

Yrkesintroduktion för baspersonal som arbetar
med personer med funktionsnedsättning. Läs mer!


En analys av vetenskapliga kunskapsluckor år 2017

den 19 juni 2017
Behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering inom viktiga områden
En analys av vetenskapliga kunskapsluckor år 2017
inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS
Rapport till regeringskansliet (Socialdepartementet) Läs mer!

Intradagar 25-26/9

den 19 juni 2017
Är du engagerad i stödet till personer med intellektuell funktionsnedsättning?
Läs mer och ladda ned programmet!  Anmälan senast 10 augusti!

Funktionshinder

den 19 juni 2017

Intressant rapport:
Boendestöd på papper - Boendestöd i praktiken Läs mer!


 

Äldre nyheter hittar du här >>


Om medlemskapet

Medlem i föreningen kan du bli som är yrkesverksam inom
socialt arbete med personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som arbetar som bland annat chef, handläggare, utvecklare, lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander,
socionomstudenter och social omsorgslärare inom gymnasieskolan.

 

Ordförande och ansvarig utgivare: Gunilla Nordberg epost: info@fso.nu

Medlemsavgifter:
A-medlem 360:-, Pensionärsmedlem 175:-
Studerandemedlem 0:- under utbildningstiden. 
Stödmedlem 360 :-
BG: 493-2935

Har du frågor om inloggning på medlemssidan eller medlemsregistret kontakta Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88 eller e-post: info@fso.nu

Kontaktinformation

Ordförande och ansvarig utgivare:
Gunilla Nordberg
e-post: info@fso.nu

Frågor om inloggning eller
medlemsregistret:

Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88
e-post: info@fso.nu


Följ oss på Sociala Medier!

FSO på Facebook

Hit Counter