Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 


Välkommen till Föreningen Social Omsorg

Föreningen Social Omsorg, FSO, är en fackligt, politiskt och religiöst obunden, riksomfattande yrkesförening.

FSO arbetar för att bevaka, följa och påverka myndigheter, organisationer och olika intressenter inom praktik, utbildning och forskning inom social omsorgsverksamhet. Detta arbete görs genom uppvaktningar, skrivelser, artiklar i massmedia och genom remissvar till olika utredningar, betänkanden och propositioner.

En central aspekt i verksamheten är att bevaka och tillvarata medlemmarnas och olika brukargruppers intressen.


Inbjudan till FSO:s årsmöte 6-7 april 2019

Årsmötet kommer i år att vara på kryssningsfartyget M/S Birka med start lördagen den 6 april klockan 12:30 och avslutas söndagen den 7 april klockan 14:00. Sista dag för anmälan är fredagen den 1 mars. Motioner ska vara inskickade senast en månad före årsmötet.

Föreningen står för billigaste färdsätt till och från årsmötet, spara kvitton så ersätts du för dina utlägg efter redovisning på reseräkning som delas ut på årsmötet. Önskar du på hemvägen resa med en av Birka Cruises anslutningsbussar bokar föreningen denna till dig. Föreningen står också för fika och middag på lördagen, frukost och lunch på söndagen samt boende i delad hytt. Önskar du boende i enkelhytt betalar du ett tillägg på 300 kronor.

Årsmöteshandlingar publiceras på hemsidan senast två veckor innan årsmötet.
Du skriver själv ut dina handlingar om du önskar. Några utskrivna exemplar kommer finnas på plats för att bläddra i.

Tryck här för anmälan!


Program 6 april

12:30 Samling på Birka Cruises terminal, Stadsgårdsterminalen i Stockholm
13:00 Föreläsning med Alain Topor

Alain Topor, psykolog och docent vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet föreläser om Hjälpande professionella: Vilka är de och vad gör de som brukarna uppfattar som hjälpande? och Stjälpande professionella: Vilka är de och vad gör de när de motverkar brukarnas återhämtningsarbete?

14:30 Fika
15:00 Föreläsning med Alva Appelgren

Alva Appelgren, författare och filosofie doktor i kognitiv neurovetenskap föreläser om motivation, feedback, mindset och viljan att utvecklas. Alva har arbetat med forskning om vad som gör människor motiverade att vilja kämpa för att lära. Hon disputerade 2015 vid Karolinska Institutet med sin avhandling om hur feedback och ett dynamiskt mindset påverkar motivationen och prestation utifrån studier på hjärnan.

16:30 Ombordstigning på M/S Birka
19:00 Mingel i Seglarbaren för den som önskar
19:45 Middag på restaurang Compagniet


Program 7 april

07:30 Frukost i restaurang Sjösalen
09:00 Årsmöte på konferensavdelningen, däck 6
10:15 Paus
10:30 Årsmötet fortsätter
12:00 Lunch i restaurang Sjösalen
14:00 Båten ankommer till Stadsgårdsterminalen

Varmt välkomna!
Från kamratförening till yrkesförening - Ett sekel med Föreningen Social Omsorg

Nu finns boken om FSO:s historik att beställa. Den handlar förstås främst om vad FSO arbetat med, hur föreningen varit organiserad sedan starten 1920 och bakgrunden till att den bildades. Men boken handlar också om yrkesrollen inom social omsorg under 1900-talet. 

Beställ boken här! 

Kommande styrelsemöten:

9 -10 mars arbetshelg

2020 fyller FSO 100 år!

Det första mötet ägde rum i Stockholm den 5 till 7 juli 1920. Bland annat deltog Gerhard Halfred von Koch och Axel Hirsch. Det var Svenska fattigvårdsförbundet som genomförde utbildningen och bjöd in till det första elevmötet där vår förening bildades. Läs programmet här!

Yttranden och remisssvar

Läs FSO's yttrande gällande "Betänkande SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer " här

FSO har yttrat sig i det uppdaterade förslaget om råden för - Bra måltider inom äldreomsorgen. Läs FSO:s yttrande här. Läs förslaget på de uppdaterade råden hä


Forskningsrådet Fortes rundabordetsamtal 

Vi två FSO-medlemmar, Susanne Rydéhn och Gun-Britt Trydegård, fick förtroendet att representera FSO vid forskningsrådet Fortes rundabordssamtal om det nationella forskningsprogrammet inom tillämpad välfärdsforskning den 20 mars 2018. Det var olika  ideella organisationer som var inbjudna för att ge sin syn på behovet av forskning inom respektive intresseområde. Antalet deltagare var 14, inklusive 3 representanter för Forte, och det blev intressanta diskussioner vid de två runda borden, diskussioner som sedan redovisades på blädderblocksblad och affischerades och ventilerades. Vi förde fram synpunkter från funktionshinder- och äldreområdet och hade då hjälp av de idéer som kom fram vid FSOs årsmöte. Diskussionerna har dokumenterats av Forte och deras sammanställning översänds nu till FSO för kännedom, tillsammans med det bildspel som presenterar Fortes uppdrag med det nya forskningsprogrammet. 

Vi FSOare tyckte båda att sammanställningen inte fångade upp flera av de frågor som vi hade lyft fram i diskussionen, så vi har mailat till den programansvariga på Forte och påtalat detta. Vi har bett dem lägga till följande:

Under rubriken Särskilda grupper/verksamhetsområden:
Äldreomsorgen och dess brukare, särskilt personer som bor i äldreboenden eller som fått avslag på sin ansökan dit alt. “köar” för plats.” Ett forskningsområde som  också påpekats i SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Äldreomsorgen blir så ofta bortglömd när man talar om socialtjänstens verksamhet, trots att det är den största av dem alla.
 
När det gäller forskarskolan i socialt arbete:
Då över 50 % av socialtjänstens budget o insatser går till äldreomsorgen samt därefter kommer funktionshinder området i storleksordning, så anser FSO att detta även ska märkas av gällande forskarskolans inriktning o fördelning av forskningsområden. T.ex skulle man för dessa områden kunna kalla det Forskarskola inom socialt arbete med inriktning social omsorg. 
 
Vi vidarebefordrar också nyhetsbrev nr 2 från Forte som bl a presenterar det forskningsprogram vi diskuterade:
http://www.anpdm.com/newsletterweb/45415A477147405E4276494B59/42415F4173484B50417346415F4571
 
Bästa hälsningar
Susanne Rydéhn och Gun-Britt Trydegård

Aktuellt


Tips på intressant bok

den 10 februari 2019

På FSO:s årsmöte 2019 kommer Alva Appelgren och föreläser.  Alva är författare och har publicerat en bok om  ämnet hon kommer att föreläsa om. Du kan beställa och läsa mer om boken här.
Save the date!

den 19 december 2018

FSO's årsmöte 2019

När: 6 april 13:00 – 7 april 14:00
Var: Brika Cruises, Stadsgårdskajen

Mer information och anmälningsförfarande kommer i början av 2019.


Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik

den 8 december 2018

 

Utbildningen Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik ska ge dig som arbetar hos kommuner och utförare kunskap för diskussioner och arbete kring etik och integritet som kan uppstå. Den är en fristående fortsättning på utbildningen E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten. Läs mer här!

 


Könsinkongruens och psykisk hälsa

den 8 december 2018

Endast en bråkdel av personer som upplever aspekter av könsinkongruens söker vård. Samtidigt drabbas de oftare av psykisk ohälsa och har tre gånger högre risk för självmordsförsök jämfört med övriga befolkningen. Det framkhttp://ces.sll.se/aktuellt/hogre-forekomst-av-sjalvmordsforsok-bland-personer-med-konsidentitetsproblematik/ommer i ett faktablad från CES. Läs mer här!

 

 

 

 


Tydligare barnperspektiv och egen lag om äldrefrågorna

den 8 december 2018

Mer förebyggande arbete, tydligare barnperspektiv och egen lag om äldrefrågorna. Det ska utredningen för framtidens socialtjänst ta ställning till.

– Syftet är att göra socialtjänsten mer effektiv, säger den särskilda utredaren Margareta Winberg (s) som fått två år till på sig att leverera resultat.

Äldre, funktionshindrade, barn, hemlösa, missbrukare, hemtjänst, anhörigvårdare, ensamkommande barn, tvångsinsatser och bistånd – socialtjänstlagen spänner över många områden och brukar beröra alla medborgare någon gång under livet. Lagens huvudmål är att alla medborgare ska ha en ekonomisk och social trygghet, jämlika levnadsvillkor och kunna delta i samhället. Socialtjänstlagen trädde i kraft 1982 och ersatte då tre tidigare lagar som barnavårdslagen, nykterhetslagen och socialhjälpslagen. Läs mer här!


Förslag till ändringar om rätten till personlig assistans

den 3 mars 2018

I lagrådsremissen föreslås också ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ändringarna innebär att personlig assistans ska kunna beviljas för:

  • - tid under den enskildes dygnsvila när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den enskilde behöver hjälp utan att det är fråga om tillsyn (väntetid),
  • - tid under den enskildes dygnsvila när en assistent i stället behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den enskilde behöver hjälp (beredskap), och
  • - tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför den enskildes hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas uppstå.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

Läs lagrådsremissen här!


Tips på utbildning

den 9 februari 2018

SIPU:s kurs "Biståndshandläggning av demenssjuka -Professionellt bemötande för att utreda behov och säkerställa rätt stöd" ger dig som biståndshandläggare verktygen för att skapa goda förutsättningar för att kunna utreda enskilda med demens, att se den enskildes behov och samarbeta med anhöriga för att säkerställa trygghet för den demenssjuka.

Läs mer om kursen på SIPU:s hemsida 

 


 

Äldre nyheter hittar du här >>


Om medlemskapet

Medlem i föreningen kan du bli som är yrkesverksam inom
socialt arbete med personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som arbetar som bland annat chef, handläggare, utvecklare, lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander,
socionomstudenter och social omsorgslärare inom gymnasieskolan.

 

Ordförande och ansvarig utgivare: Anette Owén,           e-post: info@fso.nu

Medlemsavgifter:
A-medlem 480:-, Pensionärsmedlem 175:-
Studerandemedlem 0:- under utbildningstiden. 
Stödmedlem 480:-
BG: 493-2935

Har du frågor om inloggning på medlemssidan eller medlemsregistret kontakta Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88 eller e-post: info@fso.nu

Kontaktinformation

Ordförande och ansvarig utgivare:
Anette Owén
e-post: info@fso.nu

Frågor om inloggning eller
medlemsregistret:

Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88
e-post: info@fso.nu


Följ oss på Sociala Medier!

FSO på Facebook

Hit Counter