Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 


Välkommen till Föreningen Social Omsorg

Föreningen Social Omsorg, FSO, är en fackligt, politiskt och religiöst obunden, riksomfattande yrkesförening.

FSO arbetar för att bevaka, följa och påverka myndigheter, organisationer och olika intressenter inom praktik, utbildning och forskning inom social omsorgsverksamhet. Detta arbete görs genom uppvaktningar, skrivelser, artiklar i massmedia och genom remissvar till olika utredningar, betänkanden och propositioner.

En central aspekt i verksamheten är att bevaka och tillvarata medlemmarnas och olika brukargruppers intressen.

Från kamratförening till yrkesförening - Ett sekel med Föreningen Social Omsorg

Nu finns boken om FSO:s historik att beställa. Den handlar förstås främst om vad FSO arbetat med, hur föreningen varit organiserad sedan starten 1920 och bakgrunden till att den bildades. Men boken handlar också om yrkesrollen inom social omsorg under 1900-talet. 

Beställ boken här! 

Besök på TAM arkivet

Styrelsen har varit på studiebesök på TAM arkivet, intressant och givande (gå gärna in på deras hemsida www.tam-arkiv.se). 

Vi efterlyser nu material som kan vara till glädje för framtiden som du kan skänka till FSO för att förvaras i TAM arkivet. Vi tar gärna emot broscher, dräkter, tidningar och annat föreningsmaterial. Kontakta oss via info@fso.nu

Mvh FSOs styrelse
Nyhetsbrev oktober 2019 - klicka här!
Nyhetsbrev maj 2019 - klicka här!Kommande styrelsemöten:

2020

24-26 januari arbetshelg

11 februari telefonmöte

24 mars telefonmöte

18-19 april arbetshelg

7 maj telefonmöte

ÅRSMÖTESDAGAR 2020 15-17 maj

2020 fyller FSO 100 år!

Det första mötet ägde rum i Stockholm den 5 till 7 juli 1920. Bland annat deltog Gerhard Halfred von Koch och Axel Hirsch. Det var Svenska fattigvårdsförbundet som genomförde utbildningen och bjöd in till det första elevmötet där vår förening bildades. Läs programmet här!

Läs om FSOs historia här!

Våra sökord på nätet: hirsch, koch, fattigvårdsförbundet, äldre, äldreomsorg, handikapp, funktionsnedsättning, LSS, LASS, funktionshinder, socialtjänstlagen, SOL, SFF, föreståndare, fattigvårdsanstalter, SFF, CSA, fattigvårdskongress, hesselgren, pauli, montelius, rosenberg, hamrin, håkansson, barnavårdsförbundet, SFBF, socialvårdsförbundet, SSF, ålderdomshemsföreståndarinneutbildning, servicelinje, omsorgslinje, omsorgsprogram, omsorgsexamen, högskoleförordningen, socionomexamen, trydegård, vidman

Läs FSO's yttrande gällande "Betänkande SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer " här
FSO har yttrat sig i det uppdaterade förslaget om råden för - Bra måltider inom äldreomsorgen. Läs FSO:s yttrande här. Läs förslaget på de uppdaterade råden här!

Aktuellt


Insatser för psykisk ohälsa och långvarig smärta

den 28 november 2019

Rapporten Insatser för psykisk ohälsa och långvarig smärta redovisar resultatet av regionernas arbete under 2018 med insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta, både på riksnivå och regionnivå. Läs mer här!


Stöd för individbaserad systematisk uppföljning

den 28 november 2019

Nytt material på Kunskapsguiden kan stödja socialtjänsten att komma igång med individbaserad systematisk uppföljning i klientarbetet. Systematisk uppföljning innebär att man dokumenterar arbetet med enskilda klienter och sammanställer informationen på gruppnivå i syfte att utveckla och förbättra verksamheten. Läs mer här!


Robotarna, invandrarna och äldre

den 16 november 2019

Palle Storm fil master och fil doktor i socialt arbete samt medlem i FSO har blivit intervjuad av Sveriges Radio. Programmet handlar om de utmaningar som länder i den rikare delen av världen ställs inför när befolkningar blir allt äldre och födelsetalen dalar. Vem ska ta hand om oss när vi blir gamla? Lyssna här!


Juridiskt stöd för dokumentation

den 16 november 2019

Socialstyrelsen har utformat stöd kring stöd för dokumentation. Texterna presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. De innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller. Läs mer här!

 

Våld i nära relationer samt övergrepp mot äldre och sårbara vuxna

den 16 november 2019

SBU sammanfattar och kommenterar en systematisk översikt om screening för våld i nära relationer. Översikten är publicerad av US Preventive Services Task Force (2018). Läs mer här!Rapport om befolkningens alkoholvanor

den 31 oktober 2019

Ta del av CAN:s intressanta rapport om befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004-2018. I rapporten får du ta del av hur alkoholkonsumtionen utvecklats i olika grupper i befolkningen under 2000-talet.

Ta del av rapporten på CAN:s hemsida.Öppna jämförelser av daglig verksamhet och bostad, LSS

den 21 oktober 2019

Enhetsundersökning LSS är resultat som baseras på enkäter till bostäder med särskild service och dagliga verksamheter enligt LSS. Syftet är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling på främst lokal nivå för att främja en jämlik socialtjänst med god kvalitet. Ta del av resultaten på Socialstyrelsens hemsida.

 


Öppna jämförelser av hemtjänst och särskilt boende

den 21 oktober 2019

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvara frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg av äldre. Ta del av resultaten på Socialstyrelsens hemsida.

 


Kunskapsguiden

den 21 oktober 2019

Kunskapsguiden är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Följ Kunskapsguiden på Facebook för att hålla dig uppdaterad om den bästa tillgängliga kunskapen inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. 

 


Medlemsavgift

den 21 september 2019

Bästa FSO-medlemmar!

Vill bara påminna er om att inte glömma  betala eran medlemsavgift senast den 30 september.

Till bankgiro 493-2935, A-medlem 400kr eller  pensionärsmedlem 140kr .

Glöm inte ange ditt namn och personnummer.


 

Äldre nyheter hittar du här >>


Om medlemskapet

Medlem i föreningen kan du bli som är yrkesverksam inom
socialt arbete med personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som arbetar som bland annat chef, handläggare, utvecklare, lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander,
socionomstudenter och social omsorgslärare inom gymnasieskolan.

 

Ordförande och ansvarig utgivare: Anette Owén,           e-post: info@fso.nu

Medlemsavgifter:
A-medlem 480:-, Pensionärsmedlem 175:-
Studerandemedlem 0:- under utbildningstiden. 
Stödmedlem 480:-
BG: 493-2935

Har du frågor om inloggning på medlemssidan eller medlemsregistret kontakta Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88 eller e-post: info@fso.nu