Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Välkommen till Föreningen Social Omsorg

Föreningen Social Omsorg, FSO, är en fackligt, politiskt och religiöst obunden, riksomfattande yrkesförening.

FSO arbetar för att bevaka, följa och påverka myndigheter, organisationer och olika intressenter inom praktik, utbildning och forskning inom social omsorgsverksamhet. Detta arbete görs genom uppvaktningar, skrivelser, artiklar i massmedia och genom remissvar till olika utredningar, betänkanden och propositioner.

En central aspekt i verksamheten är att bevaka och tillvarata medlemmarnas och olika brukargruppers intressen.Information från styrelsen

Styrelsens sammansättning efter beslut på årsmöte 2018

Ordförande: Anette Owén (fyllnadsval)

Vice ordförande: Ingrid Gunnarsson (nyval)

Sekreterare: Ove Lindroth

Kassör: Bo Sjöberg

Vice sekreterare, webbadministratör: Ingrid Johansson (omval)

Vice kassör, webbadministratör: Lill-Marie Öhman (omval)

Ledamot, webbadministratör: Sara Burman (omval)


Övriga förtroendevalda efter beslut på årsmöte 2018

Revisor: Zenita Cider (nyval)

Revisor: Harriet Kristensson (omval)

Valberedning: Annelie Gollungberg (omval)

Valberedning: Pernilla Risberg (nyval)


Kommande styrelsemöten 2018

21 till 22 april

19 till 20 maj


2020 fyller FSO 100 år!


Det första mötet ägde rum i Stockholm den 5 till 7 juli 1920. Bland annat deltog Gerhard Halfred von Koch och Axel  Hirsch. Det var Svenska fattigvårdsförbundet  som genomförde utbildningen och bjöd in till det första elevmötet där vår förening bildades.  Läs programmet här!


Yttrande och remissvar

Läs FSO's yttrande gällande "Betänkande SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer " här

FSO har yttrat sig i det uppdaterade förslaget om råden för - Bra måltider inom äldreomsorgen. Läs FSO:s yttrande här. Läs förslaget på de uppdaterade råden här! 


Aktuellt


Det saknas krav på chefers kompetens inom funktionshindersområdet

den 26 mars 2018

Susanne Rydéhn representant för Örebro län i Nationella kompetensrådet och även medlem i FSO har skrivit en artikel i senaste numret i tidskriften Intra om avsaknaden av krav på chefers kompetens inom funktionshinderområdet.. Kommunerna har nyligen börjat ställa högre krav på baspersonalens kompetens. Men när det gäller chefer är kompetenskraven fortfarande lågt ställda. Läs artikeln här!


Folkhälsans utveckling – årsrapport 2018

den 26 mars 2018

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2018 visar att folkhälsan utvecklas positivt för de allra flesta men att folkhälsan även är ojämlik exempelvis mellan grupper med olika utbildningsnivå eller kön. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten. Läs rapporten här!


Forskare kartlägger livet för äldre med utvecklingsstörning

den 3 mars 2018

Personer med medfödd utvecklingsstörning lever vanligtvis längre idag tack vare bättre vård. Forskarna undersöker för första gången hur gruppen mår. Läs mer här!


Stora skillnader i väntetider för plats på äldreboende

den 3 mars 2018

Det finns stora skillnader i hur länge äldre får vänta för plats på särskilt boende. Fler äldre får vård för alkoholmissbruk - och antalet äldre med hemsjukvård har ökat. Det visar den nya rapporten Vård och omsorg om äldre från Socialstyrelsen, som också lyfter siffror rörande hemlöshet och läkemedelsanvändning bland äldre. Läs mer här!


Stor ökning av äldre med alkoholskador

den 3 mars 2018

Andelen personer i åldersgruppen 65-84 år som dricker alkohol har ökat. Det visar Socialstyrelsen i en ny rapport. Läs mer här!


Förslag till ändringar om rätten till personlig assistans

den 3 mars 2018

I lagrådsremissen föreslås också ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ändringarna innebär att personlig assistans ska kunna beviljas för:

  • - tid under den enskildes dygnsvila när en assistent behöver vara tillgänglig i väntan på att den enskilde behöver hjälp utan att det är fråga om tillsyn (väntetid),
  • - tid under den enskildes dygnsvila när en assistent i stället behöver finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den enskilde behöver hjälp (beredskap), och
  • - tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet utanför den enskildes hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas uppstå.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

Läs lagrådsremissen här!


Webbutbildning i grundläggande psykiatri

den 3 mars 2018

PSYK-E bas är en webbutbildning i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa.Läs mer här!


Webbföreläsning om Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem

den 3 mars 2018

Socialstyrelsen har tagit fram en film om föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Filmen är 25 minuter lång. Du kan välja att se hela filmen eller delar av den på Socialstyrelsens webbplats.Se filmen här!


Konferens om personer med flerfunktionsnedsättning och anhöriga

den 3 mars 2018

 

Den 23–24 april 2018 arrangeras konferensen Livets Möjligheter på Clarion Hotel i Stockholm. En nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning som riktar sig till anhöriga, personal och beslutsfattare. På Nka:s webbplats kan du läsa mer om konferensen och anmälan. 

– Konferensen ger kunskap, inblick och förståelse för hur livet kan vara för personer med flerfunktionsnedsättning, säger Birgitta Olofsson, möjliggörare och praktiker inom området flerfunktionsnedsättning på Nka. Läs mer här!

 


Tips på utbildning

den 9 februari 2018

SIPU:s kurs "Biståndshandläggning av demenssjuka -Professionellt bemötande för att utreda behov och säkerställa rätt stöd" ger dig som biståndshandläggare verktygen för att skapa goda förutsättningar för att kunna utreda enskilda med demens, att se den enskildes behov och samarbeta med anhöriga för att säkerställa trygghet för den demenssjuka.

Läs mer om kursen på SIPU:s hemsida 

 


 

Äldre nyheter hittar du här >>


Om medlemskapet

Medlem i föreningen kan du bli som är yrkesverksam inom
socialt arbete med personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som arbetar som bland annat chef, handläggare, utvecklare, lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander,
socionomstudenter och social omsorgslärare inom gymnasieskolan.

 

Ordförande och ansvarig utgivare: Anette Owén,           e-post: info@fso.nu

Medlemsavgifter:
A-medlem 480:-, Pensionärsmedlem 175:-
Studerandemedlem 0:- under utbildningstiden. 
Stödmedlem 480:-
BG: 493-2935

Har du frågor om inloggning på medlemssidan eller medlemsregistret kontakta Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88 eller e-post: info@fso.nu

Kontaktinformation

Ordförande och ansvarig utgivare:
Anette Owén
e-post: info@fso.nu

Frågor om inloggning eller
medlemsregistret:

Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88
e-post: info@fso.nu


Följ oss på Sociala Medier!

FSO på Facebook

Hit Counter