Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Föreningen Social Omsorg

STADGAR

ANTAGNA PÅ ÅRSMÖTET 2015-03-08

§ 1 SYFTE

Mom. 1 Föreningen är en ideell, politiskt, religiöst och fackligt obunden förening inom social omsorg.

Mom. 2 Föreningen har till syfte att:
utgöra ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna,
följa och arbeta för att påverka utveckling av arbetsinnehåll och yrkeskompetens samt övriga yrkesmässiga intressen inom medlemmarnas arbetsområde.
verka för en god grund- fort- och vidareutbildning inom social omsorg samt verka för utveckling av forskningsområdet social omsorg.


§ 2 MEDLEMSKAP

Mom. 1 Rätt att bli medlem i föreningen har de som har examen från socionomprogrammet, sociala omsorgsprogrammet eller tidigare motsvarande
utbildningar, eller är verksam som chef, handläggare eller motsvarande på tjänstemannanivå inom verksamhet för äldre och personer med
funktionsnedsättning, eller tjänstgör som lärare eller forskare inom socialt arbete med inriktning social omsorg.

Studerande vid socionomprogrammet har rätt att som studerandemedlem tillhöra föreningen.

Pensionär som uppfyller något av kraven i första stycket har rätt att som pensionärsmedlem tillhöra föreningen.

Mom. 2 Medlemskap erbjuds dem som vill stödja föreningens verksamhet i form av stödmedlemskap. Stödmedlem har rätt att delta på årsmöte utan rösträtt, men har inte rätt att få medel ur stipendiefond och kan inte väljas till förtroendeuppdrag i föreningen.

Mom. 3 Medlem ska betala av årsmötet beslutad årsavgift till föreningen.

Mom. 4 Anmälan om utträde ur föreningen ska göras skrifltigt till föreningen via e-post eller brev. Medlem som inte betalat årsavgift, ska anses ha utträtt ur
föreningen, om det inte finns särskilda skäl.

Mom. 5 Medlem kan uteslutas ur föreningen om hon/han motarbetar föreningens ändamål. Före uteslutning ska medlemmen underrättas och kunna yttrasig. Styrelsen beslutar om uteslutning.


§ 3 ORGANISATION

Föreningens organisation utgörs av:

årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ (§4),
styrelsen, som mellan årsmötena utövar föreningens verksamhet och beslutar på dess vägnar (§5),
de kommittéer och arbetsgrupper, som styrelsen väljer för att företräda föreningen i särkskilda frågor (§5),
revisorerna (§7)
valberedningen (§8)


§ 4 ÅRSMÖTET

Mom. 1 Föreningens medlemmar samlas till årsmöte före juni månads utgång varje år. Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen via föreningens hemsida senast en månad före årsmötet.

Mom. 2 Följande ärenden skall förekomma på årsmötet:

Årsmötets öppnande
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av röstlängd
Fastställande av föredragningslista
Val för mötet:
ordförande, vice ordförande, sekreterare samt vice sekreterare
två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
två personer som röstsammanräknare
Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse för föregående verksamhetsår
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
Budget för innevarande verksamhetsår
Årsavgift för medlemmar
Reglemente
Förekommande val:
Ordförande i föreningen för en tid av 2 år,
Ledamot i styrelsen som väljs växelvis för en tid av 2 år enligt § 5 mom. 1,
Två revisorer för en tid av 1 år,
Två till tre ledamöter till valberedningen enligt § 8 för en tid av 1 år, samt
Styrelse för föreningens stipendiefond.
Fastställande av årsavgift för medlemmar
Styrelsens ärenden
Inkomna motioner med yttrande från styrelsen
Årets FSO:are
Ärenden som årsmötet beslutar ta upp till behandling.

Mom. 3 Röstning
A-, P- och S-medlemmar har rösträtt. Röstning vid föreningens möten:
i sakfrågor: öppet och beslut fattas med enkel majoritet, om inte stadgarna föreskriver något annat. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst. Om medlem yrkar det, skall röstning ske med slutna sedlar.
vid personval: öppet och beslut fattas med enkel majoritet, vid votering sker detta med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Mom. 4 Extra årsmöte
Styrelse och revisorer kan kalla till extra årsmöte vid behov.

§ 5 STYRELSEN

Mom. 1 Styrelsen består av ordförande och ytterligare 4-8 ledamöter som utses för två år med val av 2-4 ledamöter varje år. Styrelsen konstituerar sig omedelbart efter årsmötet och utser vice ordförande, sekreterare, kassör, eventuellt vice kassör och webbadministratör för tiden till och med nästa årsmöte.

Mom. 2 Styrelsen har till uppgift:
att förvalta föreningens tillgångar och övervaka att föreningens verksamhet utövas i överenskommelse med lagar och regler föreningens stadagar och årsmötesbeslut.
att upprätta en arbetsplan utifrån olika årsmötesbeslut och frågor som är av intresse för föreningens medlemmar.
att företräda föreningen, med rätt att i vissa ärenden överlåta denna befogenhet till särskild kommitté eller viss person, tillsatt av styrelsen,
att utfärda kallelse till årsmöte och förbereda alla ärenden, som skall behandlas
att till varje årsmöte avge en verksamhetsberättelse för föregående år tillsammans med uppställning över föreningens inkomster och utgifter under året samt tillgångar och skulder vid årets slut
att till varje årsmöte presentera en budget och verksamhetsplan.

§ 6 FIRMATECKNARE

Föreningens firma tecknas av de personer som styrelsen utser vid konstituerande sammanträde.

§ 7 RÄKENSKAPER OCH REVISION

Mom. 1 Föreningens tillgångar skall förvaltas omsorgsfullt och på betryggande sätt.

Mom. 2 Räkenskaperna ska avslutas per 31 december. Bokslut och styrelseprotokoll för föregående verksamhetsår skall överlämnas till de utsedda
revisorerna senast 1månad före årsmötet. Revisorerna har rätt att när som helst ta del av räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som hör till
föreningens verksamhet och förvaltning.
Revisorerna kan, om ingen av dem är auktoriserad, till sin hjälp anlita auktoriserad revisor.

Mom. 3 Revisorerna skall verkställa revision och avge revisionsberättelse senast 2 veckor före årsmötet.

§ 8 VALBEREDNING

Valberedningen består av två till tre ledamöter, varav en är sammankallande, vilka utses vid årsmötet för en tid av 1 år. Valberedningens ledamöter bör vara förankrade inom olika verksamhetsfält och skall inte tillhöra styrelsen.

§ 9 FÖRENINGENS HEMSIDA

Mom. 1 Föreningen administrerar en hemsida där information och kunskapsutbyte mellan medlemmarna möjliggörs.

Mom. 2 Föreningens styrelse utser ansvarig utgivare för hemsidan. Ansvarig utgivare svarar för att hemsidans innehåll uppfyller krav på god publicistisk sed.

Mom. 3 Som komplement till hemsida och nyhetsbrev via e-post kan föreningen använda andra sätt att kommunicera via till exempel sociala medier.

§ 10 MOTIONER

Medlemmar sänder sina motioner till styrelsen under verksamhetsåret, dock senast 1 månad före årsmötet.
Styrelsen yttrar sig över inkomna motioner antingen med förslag till bifall eller avslag.

§ 11 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Mom. 1 För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten. Minst tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna ska biträda dessa beslut vid årsmötena.

Mom. 2 Om föreningen ska upplösas, ska dess behållna tillgångar tillföras en studie- och stipendiefond med särskilt förvaltning. Beslut om denna förvaltning ska fattas på föreningens sista årsmöte i samband med beslut om upplösningen av föreningen.

§ 12 ÄNDRING AV STADGAR

Mom. 1 För att ändra föreningens stadgar krävs beslut på årsmöte, där tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna röstar för beslutet.

Mom. 2 För ändring av § 11 gäller samma krav för giltighet som för beslut om föreningens upplösning.