Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Avhandlingar och rapporter

Avhandlingar, licentiatuppsatser, rapporter och liknande i fulltext.


2013

Antonsson, Hanna (2013): Chefers arbete i äldreomsorgen - att hantera den svårhanterliga omvärlden. Relation mellan arbete och organisering.

Avhandling. Linköpings universitet Apelmo, Elisabet, 2012, Som vem som helst. Kön, funktionalitet och idrottande kroppar.http://www.lu.se/lup/publication/3195647, doktorsavhandling.

Back, Cristina, 2012, The Legal Process in Child Sexual Abuse: Difficulties in confirming evidence and providing support, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-85553, doktorsavhandling.

Back, Christina. The Legal Process in Child Sexual Abuse: Difficulties in confirming evidence and providing support.http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:571569, avhandling 2012.

Boström, Petra. Experiences of Parenthood and the Child with an Intellectual Disability.https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/31454, avhandling 2012.

Falkmer, Marita, 2013, From Eye to Us: Prerequisites for and levels of participation in mainstream school of persons with Autism Spectrum Conditions, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-20169, doktorsavhandling.

Försäkringskassan, 2013, En studie av individer som en följd av år saknar sjukpenninggrundande inkomst. Hur många är det och vilka grupper är överrepresenterade? http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/92f6b48e-b28d-40ba-8989-b26eb2573fd4/pm12_08.pdf?MOD=AJPERES , rapport.

Hedin, Ulla-Carin. 2012, Kvinnors väg till trygghet och boende. http://larjeanstradgardar.files.wordpress.com/2013/01/utv-kvinnors-vc3a4g-till-trygghet-o-boende2012.pdf, rapport

Herz, Marcus, 2012, Från ideal till ideologi: konstruktioner av kön och etnicitet inom socialtjänsten, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-25919, doktorsavhandling.

Inspektionen för socialförsäkringen, 2013, När sjukpenning nekas, http://www.inspsf.se/digitalAssets/1/1369_ifs_rapport_2013-1_31_jan_webb.pdf , rapport.

Kjellberg, Inger. Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldreomsorgen. En institutionell etnografisk studie. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/30633 , avhandling 2012.

Konkurrensverket, 2013, Kommunernas valfrihetssystem – med fokus på hemtjänst, http://www.kkv.se/upload/Filer/Trycksaker/Rapporter/rapport_2013-1.pdf , rapport.

Kriminalvården, 2013, Tidigt debuterande beteendestörning: förekomst och betydelse bland vålds- och sexualbrottsdömda, http://www.kriminalvarden.se/upload/2009_115%20Slutrapport.pdf , rapport.

Lundqvist, Daniel (2013): Psychosocial Work Conditions Health, and Leadership of Managers. Avhandling. Helix Vinn Linköpings universitet.
 
Läs artikeln Chefens arbetsmiljö glöms ofta bort (publicerad: 2013-10-02) på webbplatsen Arbetsmiljöliv.
 
 Socialstyrelsen, 2013, Ställa krav på kvalitet och följa upp – en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-1-6 , rapport.

Socialstyrelsen, 2013, Att ge ordet och lämna plats: Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri, missbruks- och beroendevård, rapport.

Socialstyrelsen, 2012, Effekter av stöd till anhöriga som vårdar äldre med demenssjukdom eller sköra äldre – en systematisk översikt,http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18917/2012-12-17.pdf, rapport.

Socialstyrelsen, 2013, Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18955/2013-02-02.pdf, rapport.

Stockhult, Helen, 2013, Medarbetare i dialog: en studie om viljan att göra mer än det formellt förväntade, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-26472, doktorsavhandling.

Tollén, Anita, 2013, Äldre personers dagliga liv och betydelsen av dagrehabilitering, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-26509, doktorsavhandling.

Vision, 2013,Om bara chefen var bättre - Kvalitet i Äldreomsorgen, lika enkelt som ledarskaphttp://mb.cision.com/Public/1167/9361316/b3a17093a6b7d3d8.pdf, rapport.

Bennich, Maria, 2012, Kompetens och kompetensutveckling i omsorgsarbete: Synen på kompetens och lärande – i spänningsfältet mellan samhälleliga förutsättningar och organisatoriska villkor, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-84709, doktorsavhandling.


2012

 

Socialstyrelsen, 2012, Anmälningar till socialtjänsten om barn och unga -- en undersökning om omfattning och regionala skillnader. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18653/2012-3-27.pdf

Socialstyrelsen, 2012, Brottsoffer och deras närstående -- socialtjänstens ansvar för att ge stöd och hjälp,http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-3-22

Thomtén, Johanna. 2012. Pain among women: Prospective population studies from a biopsychosocial perspective on pain. http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:514689 doktorsavahndling

 
Anderberg, Mats, Mikael Dahlberg & Karin Patriksson. 2012. Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011.http://www5.goteborg.se/prod/SocialResurs/dalisprevu.nsf/vyFilArkiv/Kartlaggning.pdf/$file/Kartlaggning.pdf rapport
 
Enarsson, Per. 2012. Mellan frihet och trgghet: personalgemensamt förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad.http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:524270 doktorsavhandling
 
Grosse, Julia. 2012. Kommer tid kommer tillit?: Unga vuxnas och medelålders erfarenheter. http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:513497 doktorsavhandling
 
Sigvardsdotter, Erika. 2012. Presenting the Absent: An Account of Undocumentedness in Sweden. http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:516978 doktorsavhandling
 
Johnson Frankenberg, Sofia. 2012. Caregiving Dilemmas: Ideology and Social Interaction in Tanzanian Family Life.http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:514915 doktorsavhandling
 
Henriksson, Anette. 2012. A support programme for family members: an intervention during ongoing palliative care.http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:510425 doktorsavhandling
 
Hedin, Lena, Ingrid Höjer & Elinor Brunnberg. (2011). Why one goes to school: what school means to young people entering foster care. Vetenskaplig artikel, 2010.

Hedin, Lena, Ingrid Höjer & Elinor Brunnberg. (2011). Jokes and routines make everyday life a good life - on 'doing family' for young people in foster care. Vetenkaplig artikel, 2011.

Hedin, Lena, Ingrid Höjer & Elinor Brunnberg (2011). Settling into a new home as a teenager: About establishing social bonds in different types of foster families in Sweden. Vetenskaplig artikel, 2011.
 
Lugnegård, Tove. (2012). Aspergers syndrome and schizophrenia: Psychiatric and social cognitive aspects.Doktorsavhandling, 2012.
 
Risenfors, Signild. (2012). Gymnasieungdomars livstolkande. Doktorsavhandling, 2012.

SKL. (2012). Barnen i fokus : Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga. Rapport, 2012.

Socialstyrelsen. (2012). Äldres behov av psykiatrisk vård och stöd. Rapport, 2012.

Storm, Palle. (2011). Föreställningar om äldre personers samlevnad och relationer : En studie om förhållanden, relationer och anhörigskap sent i livet. Rapport, 2011.

Strom, Palle & Åsa Pettersson. (2010). Salutogent synsätt i handläggningsprocessen : En studie av biståndshandläggningen i Södertälje kommun. Rapport, 2010.

Wiktorsson, Stefan. (2012). Attempted suicide in late life: A prospective study. Doktorsavhandling, 2012.

 

2011

 

 

Audulv, Åsa. Being creative and resourceful: Individuals' abilities and possibilities for self-management of chronic illness. Doktorsavhandling, 2011.

 

Annerbäck, Eva-Maria. Child Physical Abuse: Characteristics, Prevalence, Health and Risk‐taking.Doktorsavhandling, 2011.


Bergh, Daniel. Social Relations and Health - How do the associations vary across contexts and subgroups of individuals? Doktorsavhandling, 2011.

Bergh, Daniel, Curt Hagquist & Bengt Starrin. Parental monitoring, peer activities and alcohol use – a study based on Swedish adolescent data. Artikel, refereegranskad, 2011.

Berglund, Staffan, Oscar Andersson, Ingrid Kihlsten, Per-Anders Tengland & Magnus Wemme. Delaktighet och hälsa : med ungdomar och beslutsfattare mot hållbara strategier för ökad egenmakt, livskvalitet och jämlikhet i hälsa : Delrapport 1: Utgångspunkter för en deltagarbaserad aktionsforskningsansats. Rapport, 2011.

Bergman, Ann-Sofie. Lämpliga eller olämpliga hem?: Fosterbarnsvård och fosterhemskontroll under 1900-talet. Doktorsavhandling, 2011.

Björklund, Christina (2011): Hierarkier av hälsa. Chefers hälsa och psykosociala arbetsmiljö i kommuner och landsting. Slutrapport. Institutet för Miljömedicin, Karolinska institutet.

Blom, Victoria. Striving for self-esteem: Conceptualizations and role in burnout. Doktorsavhandling, 2011.

Borg, Johan. Assistive technology, human rights and poverty in developing countries. Perspectives based on a study in Bangladesh. Doktorsavhandling, 2011.

Brunnberg, Elinor. Focus groups with creative elements, PI – interviews. Rapport, 2011.

Danielsson, Henrik, Örjan Dahlström & Jan Andersson. The more you remember the more you decide: Collaborative memory in adolescents with intellectual disability and their assistants. Artikel, refereegranskad, 2011.

Dewrang, Petra. Asperger Syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young adulthood. Doktorsavhandling, 2011.

Edmark, Karin & Kajsa Hanspers. Går socialbidrag i arv? En analys av svenska syskondata. rapport 2011.

Edvardsson, Bo. Skolans könsdiskriminerande referentbeteende och socialtjänstens bristande källkritiska ansvarstagande i en partisk vårdnads-, boende- och umgängesutredning - en granskning av intellektuell oredlighet. Rapport, 2011.

Edvardsson, Bo. En serie av falska anonyma anmälningar, utredningsövergrepp och missbruk av psykologi i ett barnavårdsfall: Grovt missbruk av psykologi av psykolog. Rapport, 2011.

Edvardsson, Bo. BUP:s missbruk av anmälningsparagrafen i socialtjänstlagen. Rapport, 2011.

Edvardsson, Bo. Kritisk granskning av en barnavårdsutredning enligt BBIC. Rapport, 2011.

Edvardsson, Bo. Utredares okunnighet och tankefel om normal barnsexualitet i barnavårdsutredningar (BBIC) och i en utredning av vårdnad, boende och umgänge. Ännu ett fall inom knäsittningens praktik. Rapport, 2011.

Edvardsson, Bo. Utredares tankefel i barnavårdsutredningar drabbar barn, föräldrar och samhälle. Konferensbidrag, 2011.

Egard, Hanna. Personlig assistans i praktiken. Beredskap initiativ och vänskaplighet. Doktorsavhandling, 2011.

Egeberg Holmgren, Linn. IngenMansLand: om män som feminister, intervjuframträdanden och passerandets politik. Doktorsavhandling, 2011.

Germundsson, Per. Lärare, socialsekreterare och barn som far illa : Om interprofessionell samverkan och sociala representationer. Doktorsavhandling, 2011.

Hadziabdic, Emina. The use of interpreter in healthcare: Perspectives of individuals, healthcare staff and families. Doktorsavhandling, 2011.

Hanberger, Anders, Björn Blom, Gunilla Mårald & Marek Perlinski. Regionala strukturer till stöd för kunskapsutveckling inom äldreområdet: förstudie inför utvärderingen av ett treårigt pilotprojekt. Rapport, 2011.

Johansson, Helena, Ingrid Höjer & Margareth Hill. Young People from a Public Care Background and their Pathways to Education : Final report from the Swedish part of the YIPPEE project. Rapport, 2011.

Johansson, Susanna. Rätt, makt och institutionell förändring. En kritisk analys av myndigheters samverkan i barnhus. Doktorsavhandling, 2011.

Kvarnström, Susanne. Collaboration in Health and Social Care: Service User Participation and Teamwork in Interprofessional Clinical Microsystems. Doktorsavhandling, 2011.

Leviner, Pernilla. Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete. Doktorsavhandling, 2011.

Lindquist, Bert. Deltagande integrerar individ och organisation: En teoretisk studie i integrationens former, mekanismer och processer. Doktorsavhandling, 2011.

Ljungwald, Carina. The Emergence of the Crime Victim in the Swedish Social Services Act. Doktorsavhandling, 2011.

Lundström, Ragnar. Den kalkylerande medborgaren : Bidragsfusk i svensk välfärdsdebatt 1990-2010. Doktorsavhandling, 2011.

Nord, Catharina. Nytta med nöje: En utvärdering av två vårdhundsprojekt i äldreomsorgen i Uppsala kommun. Rapport, 2011.

Olsson, Elin. Social Relations in Youth: Determinants and Consequences of Relations to Parents, Teachers, and Peers. Doktorsavhandling, 2011.

Osanami Törngren, Sayaka. Love ain’t got no color? Attitude toward interracial marriage in Sweden. Doktorsavhandling, 2011.

Plantin, Lars. Hur gör ni? Om kärlek, sexualitet och föräldraskap. Bokkapitel, 2011.

Plantin, Lars, Adepeju Olykoya & Pernilla Ny. Positive Health Outcomes of Fathers’ Involvment in Pregnancy and Childbirth Paternal Support: A Scope Study Literature Review. Artikel (reviewed), 2011.

Ringrose, Jessica. Gendered risks and opportunities?: Exploring teen girls’ digitized sexual identities in postfeminist media contexts. Artikel, refereegranskad, 2011.

 

Salonen, Tapio. Välfärd, inte för alla : Den ekonomiska familjepolitikens betydelse för barnfattigdomen i Sverige. Rapport, 2011.

Sandberg, Linn. Getting Intimate : A Feminist Analysis of Old Age, Masculinity and Sexuality. Doktorsavhandling, 2011.

Schön, Pär. Gender Matters : Differences and change in disability and health among our oldest women and men. Doktorsavhandling, 2011.

Sidan är under konstruktion och länkar nedan läggs in efter hand!
Anmäl felaktig länk till info@fso.nu

2010

Almqvist, Anna-Lena, Anette Sandberg & Lars Dahlgren. Papporna och motiven: Den svenska föräldraledigheten i ett geografiskt perspektiv. HYPERLINK "http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:360532" http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:360532 Rapport, 2010.


Andersson, Malinda. Blodets och rötternas logik: Internationell adoption i välfärdens diskursiva praktik. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:354987" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:354987 Doktorsavhandling, 2010.


Berg Eklundh, Lotta. Kontaktfamilj : En förebyggande stödinsats eller mellanvård? HYPERLINK "http://www.avhandlingar.se/avhandling/a427223b9e/" http://www.avhandlingar.se/avhandling/a427223b9e/ Licentitatuppsats, 2010.


Bergh, Daniel, Curt Hagquist & Bengt Starrin. Social relations in school and psychosomatic health among Swedish adolescents – the role of academic orientation. HYPERLINK "http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=11329" http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=11329 Artikel, refereegranskad, 2010.


Danielsson, Henrik, Lucy Henry, Jerker Rönnberg & Lars-Göran Nilsson. Executive functions in individuals with intellectual disability. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=19&pid=diva2:354854" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=19&pid=diva2:354854 Artikel, refereegranskad, 2010.


Edvardsson, Bo. En psykologs reflektioner över utredningar: ett föredrag för jurister. HYPERLINK "http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:289775" http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:289775 Övrigt, 2010.


Edvardsson, Bo. Vilka saklighetskrav bör ställas på utredningar rörande barn? HYPERLINK "http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:303693" http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:303693 Konferensbidrag, 2010.


Edvardsson, Bo. Granskning av utredningsmetodik i en vårdnads-, boende- och umgängestvist med påstådd våldsproblematik.: Analys av material skrivna av parterna. Kritik kring barnsamtal med användning av nallekort. HYPERLINK "http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:304486" http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:304486 Rapport, 2010.


Edvardsson, Bo. Kritisk prövning av utredning enligt 11 kap. 1,2§§ SoL med användning av BBIC-metodik och nallekort.: Undermålig barnavårdsutredning kring misstanke om övergrepp. HYPERLINK "http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:304955" http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:304955 Rapport, 2010.


Edvardsson, Bo. Utredningsmetodik, tankefel och källkritik i en felaktigt genomförd och partisk vårdnads-, boende- och umgängesutredning. HYPERLINK "http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:304988" http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:304988 Rapport, 2010.


Edvardsson, Bo. Utredningsmetodik, tankefel och källkritik i en vårdnads-, boende- och umgängesutredning och med BUP:s användning av projektiv metodik. HYPERLINK "http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:305148" http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:305148 Rapport, 2010.


Edvardsson, Bo. Kritisk granskning av en barnpsykologisk bedömning med projektiva test.: Missbruk av psykologi av psykolog. HYPERLINK "http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:305178" http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:305178 Rapport, 2010.


Edvardsson, Bo. Flumpsykologi i barnpsykiatriska journaler rörande tre barn.: Grovt missbruk av psykologi av psykolog. HYPERLINK "http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:311247" http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:311247 Rapport, 2010.


Edvardsson, Bo. Utredningsmetodik, källkritik och tankefel i ett fall med umgängesförbud mellan mor och barn. BBIC.: Missbruk av psykologi i psykologutlåtande. HYPERLINK "http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:311249" http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:311249 Rapport, 2010.


Edvardsson, Bo. A notice about a textual analysis book by Max Scharnberg. HYPERLINK "http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:349138" http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:349138, Övrigt, 2010.


Edvardsson, Bo. Kritisk granskning av ett snabbyttrande och en vårdnads-, boende- och umgängesutredning: Hur man förfalskar utredningsmaterial. HYPERLINK "http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:349286" http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:349286 Rapport, 2010.


Edvardsson, Bo. Utredningsmetodik, källkritik och tankefel i en påstådd psykosocial och psykologisk utredning på behandlingshem: Grovt missbruk av psykologi av psykolog. HYPERLINK "http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:349337" http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:349337 Rapport, 1010.


Edvardsson, Bo. Hypotesprövning i en vårdnadstvist med partiska, vidhäftande och maktmissbrukande utredare som använder ett fyrtiotal tankefel. HYPERLINK "http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:351271" http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:351271 Rapport, 2010.


Edvardsson, Bo. Orsaksteori och tankefel om orsaker - ett utbildningsPM. HYPERLINK "http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:352598" http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:352598 Övrigt, 2010.


Edvardsson, Bo. Kränkande behandling av en anställd på sjukhus och i dagstidning: Kritisk granskning av dokument från Norrbottens läns landsting (NLL) 1996 och av relaterad Internetartikel från Norrbottens-Kuriren nov 2008. HYPERLINK "http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:353768" http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:353768 Rapport, 2010.


Edvardsson, Bo. Alternativa tolkningsmöjligheter av ett material rörande påstådda sexuella övergrepp. HYPERLINK "http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:353783" http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:353783 Rapport, 2010.


Edvardsson, Bo. Utredningsmetodik och tankefel i utredning angående vårdnad, boende och umgänge från socialnämnder i två kommuner samt över ett psykologutlåtande från BUP: Grovt missbruk av psykologi av psykolog. HYPERLINK "http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:356779" http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:356779 Rapport, 2010.


Edvardsson, Bo. Utredningsmetodisk och källkritisk granskning av en personalskrivelse till socialtjänsten från en vårdavdelning för barn.: Konsten att strunta i källkritiskt ansvarstagande. HYPERLINK "http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:356785" http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:356785 Rapport, 2010.


Ekberg, Margareta Stigsdotter. Dom kallar oss värstingar: Om ungas lärande i mötet med skola, socialtjänst och polis. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:353172" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:353172 Doktorsavhandling, 2010.


Ekdahl, Anne, Lars Andersson & Maria Friedrichsen. They do what they think is the best for me: Frail elderly patients' preferences for participation in their care during hospitalization. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=17&pid=diva2:282213" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=17&pid=diva2:282213 Artikel, refereegranskad, 2010.


Eliassi, Barzoo. A stranger in my homeland : The politics of belonging among young people with Kurdish backgrounds in Sweden. HYPERLINK "http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:337597" http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:337597 Doktorsavhandling, 2010.


Enrique, Pérez. Akademisk yrkeskompetens i socialt arbete – om socialt arbete i mångkulturella miljöer. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/10797" http://hdl.handle.net/2043/10797 Rapport, 2010.


Eriksson, Maria. Bearbetning, återupprättelse, framtidstro?: Utvärdering av Ersta Fristads grupper för misshandlade och hotade kvinnor. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:291664" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:291664 Rapport, 2010.


Eriksson, Maria & Lena Sohl. Att möta våldsutövande män: utbildning för socialtjänstens personal: rapport från en uppdragsutbildning. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:300646" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:300646 Rapport, 2010.


Erlingsson, Christen. Anhörigvårdares hälsa. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:371502" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:371502 Kunskapsöversikt, 2010.


Envall, Elis, Henry Ascher, Cuadra Björngren, Shahram Khosravi, Annika Staaf & Sanna Westin. Papperslösa. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/11003" http://hdl.handle.net/2043/11003 Bokkapitel, 2010.


Eriksson, Maria. Stöd till barn som upplevt våld: Utvecklingen på fältet 2006-2010. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:382148" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:382148 Rapport, 2010.


Fors, Stefan. Blood on the tracks : Life-course perspectives on health inequalities in later life. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:316273" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:316273 Doktorsavhandling, 2010.


Gassne, Jan. Evidensbaserad praktik på svenska socialhögskolor. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1594581" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1594581 Rapport, 2010.


Gillberg, Gunnar. Individualiseringens villkor: unga vuxnas föreställningar om arbete och självförverkligande. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/21996" http://hdl.handle.net/2077/21996 Doktorsavhandling, 2010.


Green, Sofia & Charli Eriksson. Maia projektet:Ett myndighetsgemensamt arbete mot illegal alkohol: Delrapport för verksamhetens utveckling nov 2009 - juni 2010. HYPERLINK "http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:357675" http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:357675 Rapport, 2010.


Hagelin, Helena. Kvinnovärldar och barnamord. Makt, ansvar och gemenskap i rättsprotokoll ca 1700 – 1840. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/23414" http://hdl.handle.net/2077/23414 Doktorsavhandling, 2010.


Harju, Anne. Child Poverty in a Scandinavian WelfareContext: From Children’s Point of View. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:388634" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:388634 Artikel I tidskrift (Refereegranskat), 2010.


Harnett, Tove. The Trivial Matters : Everyday power in Swedish elder care. HYPERLINK "http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:300847" http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:300847 Doktorsavhandling, 2010.


Hearn, Jeff & Linda McKie. Gendered and social hierarchies in problem representation and policy processes: "domestic violence" in Finland and Scotland. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=15&pid=diva2:286666" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=15&pid=diva2:286666 Artikel, refereegranskad, 2010.


Hillborg, Helene. Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv : brukarens och de professionellas perspektiv. HYPERLINK "http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:327241" http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:327241 Doktorsavhandling, 2010.


Hydén, Sophie. Brottsoffer i rättsprocessen. Har utländsk bakgrund betydelse? HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/10795" http://hdl.handle.net/2043/10795 Bok, 2010.


Johnson, Björn. Kampen om sjukfrånvaron. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/10039" http://hdl.handle.net/2043/10039 Bok, 2010.


Jonsson, Christer. I fäders och mödrars spår. Landsortsungdomars identitetsutveckling och vuxenblivande i ett livsformsperspektiv. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/23327" http://hdl.handle.net/2077/23327 Doktorsavhandling, 2010.


Järkestig Berggren, Ulrika. Personligt ombud och förändringsprocesser på det socialpsykiatriska fältet. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:304923" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:304923 Doktorsavhandling, 2010.


Kantelius, Hannes. Inhyrningens logik Långtidsinhyrda arbetare och tjänstemäns utvecklingsmöjligheter och upplevda anställningsbarhet. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/24757" http://hdl.handle.net/2077/24757 Rapport, 2010.


Kindel, Cathrin. Balans i livet : en utvärdering av ett projekt som bedrivits som gruppverksamhet inom Farsta stadsdelsförvaltning. HYPERLINK "http://www.esh.se/fileadmin/erstaskondal/ESH_Gemensamt/Arbetsrapporter/arbetsrapport_67.pdf" http://www.esh.se/fileadmin/erstaskondal/ESH_Gemensamt/Arbetsrapporter/arbetsrapport_67.pdf Rapport, 2010.


Klamas, Maria. Av egen kraft tillsammans med andra : Personer med psykiska funktionshinder, socialt stöd och återhämtning. HYPERLINK "http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/23269" http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/23269 Doktorsavhandling, 2010.


Krekula, Clary. On age coding and lived experiences of old age. HYPERLINK "http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=11737" http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=11737 artikel, refereegranskad, 2010.


Linde, Stig. Församlingen i granskningssamhället. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1685498" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1685498 Doktorsavhandling, 2010.


Lindell, Lisbeth & Ann-Mari Ek. Komplementära metoder i psykiatriska verksamheter - och brukares upplevelser och erfarenheter. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/10520" http://hdl.handle.net/2043/10520 Rapport, 2010.


Lindquist, Anna-Lena. Att bygga kompetens för kvalificerade utredningar av barn och unga: Analys av situationen i sju kommuner i Uppsala län för personalförsörjning av utredande socialsekreterare. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:310699" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:310699 Bok, 2010.


Lundberg, Bertil. Erfarenheter av stigmatisering och diskriminering bland personer med psykisk sjukdom. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1712741" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1712741 Doktorsavhandling, 2010.


Magnusson, Ann-Sofie. Bilden av psykiatriområdet. Nyhetsrapporteringen i Rapport 1980-2006. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/21894" http://hdl.handle.net/2077/21894 Doktorsavhandling, 2010.


Nahnfeldt, Cecilia. Balansmodellen – Systematisk kvalitetsutveckling till stöd för balansering av arbetsliv och övrigt liv. HYPERLINK "http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=11560" http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=11560 Rapport, 2010.


Niemi, Mariella. Naturbaserade aktiviteter i daglig verksamhet och gymnasiesärskola. En studie om personer som lär långsammare och om trädgårds- och naturbruksarbetets möjligheter och begränsningar i ett socialt perspektiv. HYPERLINK "http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/22215" http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/22215 Doktorsavhandling, 2010.


Perlinski, Marek. Skilda världar : specialisering eller integration i socialtjänstens individ- och familjeomsorg. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:369630" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:369630 Doktorsavhandling, 2010.


Perlinski, Marek. Socialarbetares syn på för- och nackdelar med den egna IFO-organisationen. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:361128" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:361128 Övrigt, 2010.


Petersson McIntyre, Magdalena & Magnus Mörck. Den kvinnliga blicken möter "Undressmann": Manlig erotik i svensk feministisk kalender. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/23158" http://hdl.handle.net/2077/23158 Rapport, 2010.


Piuva, Katarina. The Meaning of Normality: The controversy about the mental health campaign in Sweden 1969. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:381703" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:381703 Artikel I tidskrift (Refereegranskat), 2010.


Piuva, Katarina. Boendestöd för personer med missbruk: Utvärdering. Slutrapport november 2010. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:381726" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:381726 Rapport, 2010.


Plantin, Lars & Aje Carlbom. Män, migration och stöd i föräldraskapet. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/11837" http://hdl.handle.net/2043/11837 Rapport, 2010.


Popoola, Margareta. Romers röster om möten med vården. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/11363" http://hdl.handle.net/2043/11363 Rapport, 2010.


Popoola, Margareta & Emma Söderman. Andras ramar, våra villkor : Majoritetssamhället och romska minoriteter i förändring - Kaverengo Parancimo - Pala Sos Ame, Las Ame : O tem taj o remengo minoriteto a nde parujimo. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/10212" http://hdl.handle.net/2043/10212 Rapport, 2010.


Rydberg, Emelie. Deaf people and the labour market in Sweden : Education – Emplyment – Economy. HYPERLINK "http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:310710" http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:310710 Doktorsavhandling, 2010.


Sandberg, Greta. Etnicitet, ungdom och socialt arbete : En analys av kulturbegreppet i ett komplext och kluvet forskningsfält. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:385914" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:385914 Licentiatuppsats, 2010.


Storbjörk, Jessica. Alcohol and drug treatment systems research: a question of money, professionals and democracy (editorial). HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:388083" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:388083 Artikel i tidskrift, 2010.


Summer Meranius, Martina. ”Era delar är min helhet” : En studie om att vara äldre och multisjuk. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:322457" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:322457 Doktorsavhandling, 2010.


Syrén, Susanne. Det outsagda och ohörsammade lidandet : Tillvaron för personer med långvarig psykossjukdom och deras närstående. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:300505" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:300505 Doktorsavhandling, 2010.


Thorsell, Kajsa. Utveckling av metod, Care Optimizer, för mätning av vårdbehov och resursanvändning inom kommunal äldreomsorg. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1749871" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1749871 Doktorsavhandling, 2010.


Tikkanen, Ronny. MSM-enkäten. Riskhandlingar, hivtest och preventiva behov bland män som har sex med män. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/10523" http://hdl.handle.net/2043/10523 Rapport, 2010.


Torén, Kjell. Arbetsskadeförsäkringen – en historia om sambandet mellan arbete och sjukdom. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/22203" http://hdl.handle.net/2077/22203 Rapport, 2010.


Tornstam, Lars, Mina Rydell, Ida Vik & Elin Öberg. Ensamheten i Sverige 1985-2008. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:285794" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:285794 Rapport, 2010.


Waara, Peter, Jytte Rüdiger & Lotti Jilsmo. Tema Unga: om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:388617" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:388617 Rapport, 2010.


Waara, Peter, Jytte Rüdiger & Lotta Svensson. Ungas organisering över tid: unga för sig själva eller tillsammans med vuxna? HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:388418" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:388418 Rapport, 2010.


Wulff, Cornelia, Petra Lindfors & Magnus Sverke. Hur förhåller sig begåvning i skolåldern och psykosocial arbetsbelastning i vuxenlivet till olika aspekter av självrapporterad hälsa bland yrkesarbetande kvinnor och män? HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/24756" http://hdl.handle.net/2077/24756 Rapport, 2006.


Östberg, Francesca. Bedömningar och beslut : Från anmälan till insats i den sociala barnavården. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:283503" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:283503 Doktorsavhandling, 2010.2009

 

Alexius Borgström, Katarina. Kan målregeltillämpning vara rättssäker?: JO och tillsynen över socialtjänsten i framtiden. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:279879" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:279879 Kapitel i bok, 2009.


Anderberg, Mats & Mikael Dahlberg. Strukturerade intervjuer inom missbruksvården : - som en grund för kunskapsutveckling. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:222735" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:222735 Doktorsavhandling, 2009.


Andersson, Gunnel. Vardagsliv och boendestöd : En studie om människor med psykiska funktionshinder. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:211936" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:211936 Doktorsavhandling, 2009.


Andersson, Lars. Måste vi utplåna den fjärde åldern? HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=17&pid=diva2:235035" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=17&pid=diva2:235035 Bokkapitel, 2009.


Andersson, Oskar. Hållplats 8. En social intervention för unga kriminella i stadsdelen Rosengård, Malmö stad. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/8102" http://hdl.handle.net/2043/8102 Rapport, 2009.


Antelius, Eleonor. Different Voices – Different Stories : Communication, identity and meaning among people with acquired rain damage. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:217984" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:217984 Doktorsavhandling, 2009.


Aretun, Åsa. Ungdomars utsatthet i bostadsområden: Trygghetsprinciper för fysisk planering. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:283502" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:283502 Rapport, 2009.


Bergh, Daniel, Bengt Starrin & Curt Hagquist. Solidarity in the neighbourhood, social support at work and psychosomatic health problems. HYPERLINK "http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=8906" http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=8906 Artikel, refereegranskad, 2009.


Berlin Hallrup, Leena, Daniel Albertsson, Anita Bengtsson Tops, Karin Dahlberg & Birgitta Grahn. Elderly women´s experiences of living with fall risk in a fragile body: a reflective lifeworld approach. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:223251" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:223251 Artikel i tidskrift (refereegranskat), 2009.


Björkhagen Turesson, Annelie. MOR I FÄNGELSE – mödrar och barn berättar. En analys av ungdomars resiliensprocess. HYPERLINK "http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/18827" http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/18827 Doktorsavhandling, 2009.


Blom, Björn, Marek Perlinski & Stefan Morén. Organisational structure as barrier or support in the personal social services?: Results from a client survey. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:242303" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:242303 Konferensbidrag, 2009.


Brunnberg, Elinor. Tvåspråkigt projekt med mix av kvalitativ och kvantitativ metod: Studie med döva och hörselskadade ungdomar på svenska och svenskt teckenspråk. HYPERLINK "http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:158101" http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:158101 Rapport, 2009.


Brunt, David. Effektstudien Hur effektiva är kollektiva boendeformer och boendestöd för personer med psykiska funktionshinder: Redovisning av första mättillfället. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:299934" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:299934 Rapport, 2009.


Börjesson, Bengt, Verner Denvall, Cecilia Heule & Arne Kristiansen. Vi och dom – Om att ifrågasätta en gränssättning. HYPERLINK "http://www.esh.se/fileadmin/erstaskondal/ESH_Gemensamt/Arbetsrapporter/arbetsrapport_64.pdf" http://www.esh.se/fileadmin/erstaskondal/ESH_Gemensamt/Arbetsrapporter/arbetsrapport_64.pdf Rapport, 2009.


Carlsson, Ninni. Avslöjandets tid. Kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/19727" http://hdl.handle.net/2077/19727 Doktorsavhandling, 2009.


Dahlström, Örjan. Focus on Chronic Disease through Different Lenses of Expertise : Towards Implementation of Patient-Focused Desision Support Preventing Disability: The Example of Early Rheumatoid Arthritis. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:214774" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:214774 Doktorsavhandling, 2009.


Edman, Johan. Vård till varje pris: Den psykiatriska tvångsvården av narkotikamissbrukarna 1968-1981. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:236457" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:236457 Rapport, 2009.


Edman, Johan. Örfilar och förnimmelser: Det svenska alkoholistvårdstvångets utveckling under 1900-talet. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:272431" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:272431 Kapitel i bok, 2009.


Eriksson-Sjöö, Tina & Solvig Ekblad. Stress, sömn och livskvalitet : en studie bland flyktingar i SFI-utbildning, lärare och handläggare i Fosie stadsdel, Malmö. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/9219" http://hdl.handle.net/2043/9219 Rapport, 2009.


Forsberg Kankkunen, Tina, 2009: Två kommunala rum. Ledningsarbete i genusmärkta tekniska respektive omsorgs- och utbildningsverksamheter. Stockholms universitet.


Forsberg, Lucas. Involved Parenthood: Everyday Lives of Swedish Middle-Class Families. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:221242" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:221242 Doktorsavhandling, 2009.


Gerdner, Arne & Mats Berglund. Översikt om tvångsvård vid missbruk – effekt och kvalitet. HYPERLINK "http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:292085" http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:292085 Rapport, 2009.


Grimby, Agneta & Åsa K. Johansson. Handbok om sorg. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/853" http://hdl.handle.net/2077/853 Bok, 2009.


Hammarlund, Kina. Riskfyllda möten : en studie om unga människors upplevelser av sexuellt överförbara infektioner och sexuellt risktagande. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:223078" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:223078 Doktorsavhandling, 2009.


Harju, Anne, Torbjörn Hjort & Norma Montesino. Utanför välfärdsstaten: Om frivilligt socialt arbete och ekonomiskt utsatta barnfamiljer. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:300146" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:300146 Rapport, 2009.


Hjalmarsson, Marie. Lojalitet och motstånd - anställdas agerande i ett föränderligt hemtjänstarbete. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/20322" http://hdl.handle.net/2077/20322 Doktorsavhandling, 2009.

 

Holmdahl, Johan. Hot om vräkning : Tre aktörers perspektiv. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:286244" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:286244 Licentiatuppsats, 2009.


Hyse, Karin & Lars Tornstam. Recognizing Aspects of Oneself in the Theory of Gerotranscendence. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:175132" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:175132 Rapport, 2009.


Isaksson, Joakim. Spänningen mellan normalitet och avvikelse : om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:240757" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:240757 Doktorsavhandling, 2009.


Johansson, Anna, Thomas Denk & Inge Svedung. Institutionalisation of risk and safety management at the local governmental level in Sweden. HYPERLINK "http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=8769" http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=8769 Artikel, refereegranskad, 2009.


Jonasson, Kalle. Klungan och barndomens sociala rum - Socialt gränsarbete och figurationer i rastfotbollen. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/9721" http://hdl.handle.net/2043/9721 Licentiatuppsats, 2009.


Keselman, Olga. Restricting participation: Unaccompanied children in interpreter-mediated asylum hearings in Sweden. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=19&pid=diva2:285469" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=19&pid=diva2:285469 Doktorsavhandling, 2009.


Lindquist, Anna-Lena. Att arbeta för och med klienterna: Inflytande inom vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:277423" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:277423 Artikel i tidskrift, 2009.


Lindquist, Anna-Lena. Samordnad vårdplanering för psykiskt funktionshindrade: Ett utvecklingsprojekt mellan socialtjänst och psykiatri på Södermalm. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:310682" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:310682 Rapport, 2009.


Löfgren-Mårtenson, Lotta. Ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/9286" http://hdl.handle.net/2043/9286 Bokkapitel, 2009.


Löfgren-Mårtensson, Lotta & Sven-Axel Månsson. Lust, Love and Life: A qualitative study of Swedish adolescents’ perceptions and experiences with pornography. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/9288" http://hdl.handle.net/2043/9288 Artikel (Peer reviewed), 2009.


Löfstrand, Ingrid. Professionellt föräldraskap - Samhälleliga förutsättningar för familjehem för tonåringar HYPERLINK "http://pure.ltu.se/portal/files/2921111/Ingrid_Lofstrand_LIC-2009.pdf" http://pure.ltu.se/portal/files/2921111/Ingrid_Lofstrand_LIC-2009.pdf Licentiatuppsats, 2009.


Markström, Carina. Vad fattas äldreomsorgen? : Problembeskrivningar av äldreomsorg i det offentliga samtalet. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:345639" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:345639 Licentiatuppsats, 2009.


Melander, Charlotte. Inom transnationella och lokala sociala världar – Om sociala stödutbyten och försörjningsstrategier bland svensksomalier. HYPERLINK "http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/21237" http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/21237 Doktorsavhandling, 2009.


Nolbris, Margaretha. Att vara syskon till ett barn eller ungdom med cancersjukdom - Tankar, behov, problem och stöd. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/19053" http://hdl.handle.net/2077/19053 Doktorsavhandling, 2009.


Nord, Caharina. I ett annat perspektiv. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=17&pid=diva2:274170" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=17&pid=diva2:274170 Bokkapitel, 2009.


Olaison, Anna. Negotiating needs : Processing older persons as home care recipients in gerontological social work practices. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:132445" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:132445 Doktorsavhandling, 2009.


Olsen, Terje. Versjoner av arbeid: Dagaktivitet og arbeid etter avviklingen av institusjonsomsorgen. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:173129" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:173129 Doktorsavhandling, 2009.


Ouis, Pernilla. Barnen i Rosengård berättar vidunderliga och vedervärdiga saker. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/10886" http://hdl.handle.net/2043/10886 Övrigt, 2009.


Ouis, Pernilla. "Den verkliga kulturkonflikten"? Islamisk sexualmoralism i liberala Sverige. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/9441" http://hdl.handle.net/2043/9441 Artikel (Peer reviewed), 2009.


Overlien, Carolina & Margareta Hydén. Children’s actions when experiencing domestic violence. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:285066" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:285066 Artikel, refereegranskad, 2009.


Perdahl, Anna-Lena. Verksamhetsutveckling i socialt arbete : Konstruktion och utprovning av en interaktiv modell. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:233535" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:233535 Doktorsavhandling, 2009.


Perlinski, Marek, Björn Blom & Stefan Morén. Om specialisering och integration i socialtjänstens IFO: En totalundersökning av socialarbetares klientarbete, attityder och hälsa i tre kommuner. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:211540" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:211540 Konferensbidrag, 2009.


Piuva, Katarina. Eksätra HVB och skola. En uppföljning av de första tre åren.: Slutrapport 2009. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:283655" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:283655 Rapport, 2009.


Piuva, Katarina & Martin Åberg. Att inte släppa taget. En utvärdering av SAM-teamet - ett Case management projekt i Järfälla och Upplands-Bro 2006-2008: Slutrapport 2009. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:217637" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:217637 Rapport, 2009.


Rosenberg, David. Psychiatric disability in the community: Surveying the social landscape in the post-deinstitutional era. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:235706" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:235706 Doktorsavhandling, 2009.


Righard, Erica. The family as a nation-state project in a global context: Implications for 'citizenship' and social welfare. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:273812" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:273812 Konferensbidrag, 2009.


Rothstein, Bo. Tillitens mekanismer. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/25051" http://hdl.handle.net/2077/25051. Bokkapitel, 2009.


Sandell, Göran. iEvalu. Integrerad utvärdering av välfärdens nytta i brukarnas liv : värdegrund, teori, metod och IT-stöd för dialog, evidens och kvalitet. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/21012" http://hdl.handle.net/2077/21012 Bok, 2009.


Schön, Ulla-Karin. Kvinnors och mäns återhämtning från psykisk ohälsa. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:211088" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:211088 Doktorsavhandling, 2009.


Snellman, Fredrik. ”Gammfolket” : Om livserfarenheter och vardagens ålderism. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:214421" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:214421 Doktorsavhandling, 2009.


Snellman, Marie-Louise. ”Det är ju inte hela tiden bara lycka heller” : äldre kvinnors berättade liv – om arbete, omsorg och åldrande i landsbygdsmiljö. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:281464" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:281464 Doktorsavhandling, 2009.


Svanström, Rune. När livsvärldens mönster brister : erfarenheter av att leva med demenssjukdom. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:223523" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:223523 Doktorsavhandling, 2009.


Taghizadeh Larsson, Annika. Att åldras med funktionshinder: Betydelser av socialt och kronologiskt åldrande för människor som under lång tid levt med fysiska funktionsnedsättningar. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=17&pid=diva2:128445" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=17&pid=diva2:128445 Doktorsavhandling, 2009.


Thelin, Angelika. Den tredje åldern: - en kunskapsöversikt. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:221709" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:221709 Rapport, 2009.


Thörn, Carina. Practice placement abroad: How we do it - Experiences from Mid Sweden University. HYPERLINK "http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:291862" http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:291862 Rapport, 2009.


Ulmestig, Rickard. I arbetslinjens skugga: En studie av relationer och strukturer i ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:227871" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:227871 Rapport, 2009.


Vass, Malin. Children with Cochlear Implants: Cognition and Reading Ability. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=19&pid=diva2:277216" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=19&pid=diva2:277216 Doktorsavhandling, 2009.


Weiner, Jan, Carina Bildt, Helena Ochterlony, Staffan Marklund & Monica Svanholm. Könsskillnader i ersättning vid arbetsskador? HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/19785" http://hdl.handle.net/2077/19785 Artikel (peer reviewed), 2009.


Wilhelmsson, Maria. Sanning" och konsekvens: En diskursanalys av utbildningsmaterial kring så kallat hedersrelaterat våld. HYPERLINK "http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:280401" http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:280401 Rapport, 2009.2008


Ahnlund, Petra. Omsorg som arbete: Om utbildning, arbetsmiljö och relationer i äldre- och handikappomsorgen. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:141493" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:141493 Doktorsavhandling, 2008.


Andersson, Kjerstin. Talking Violence, Constructing Identity: Young Men in Institutional Care. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:1746" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:1746 Doktorsavhandling, 2008.


Astley, Phil, Andy Atkinson, Pam Eakin & Catharina Nord. Inclusive design in our home. Communications with older clients in the design of major housing adaptations. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=17&pid=diva2:274075" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=17&pid=diva2:274075 Rapport, 2008.


Backlund, Åsa. "De är som en handbok i kommunikation": Utvärdering av Skol- och Familjeteamet i Sollentuna. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:281860" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:281860 Övrigt, 2008.


Berglund, Kristina. Socially stable alcoholics: What characterises them? Drinking patterns, personality and health aspects of psychosocial and clinical importance. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/18796" http://hdl.handle.net/2077/18796 Doktorsavhandling, 2009.


Bergnéhr, Disa. Timing parenthood: Independence, family and ideals of life. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:17859" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:17859 Doktorsavhandling, 2008.


Björk Brämberg, Elisabeth. Att vara invandrare och patient i Sverige: Ett individorienterat perspektiv. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205821" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205821 Doktorsavhandling, 2008.


Blid, Mats. Ett folkhem för alla?: Kommunala insatser mot hemlöshet. HYPERLINK "http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:1957" http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:1957 Doktorsavhandling, 2008.


Brunt, David. Behovsbedömning av personer med psykiska funktionshinder - finns det skillnader i behov av hjälp och stöd mellan olika undergrupper? HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205896" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205896 Rapport, 2008.


Corte, Ugo & Bob Edwards. White Power Music and the Mobilization of Racist Social Movements. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:355075" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:355075 Artikel, refereegranskad, 2008.


Denvall, Verner. Nationell forskarskola I social arbete – bakgrund och genomförande. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1786557" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1786557 Rapport, 2008.


Edgren, Monica. Förtryckets komplexitet : Om behovet av nya analysverktyg inom arbetarhistorien. Artikel (Peer reviewed), 2008.


Enander, Viveka. Women Leaving Violent Men: Crossroads of Emotion, Cognition and Action. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/17921" http://hdl.handle.net/2077/17921 Doktorsavhandling, 2008.


Eriksson, Ulla-Britt, Bengt Starrin & Staffan Janson. Long-term sickness absence due to burnout – absentees experiences. HYPERLINK "http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=7654" http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=7654 Artikel, refereegranskad, 2008.


Forsemalm, Joakim. Äldres boende och etnicitet: en kunskapsöversikt. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/10032" http://hdl.handle.net/2077/10032 Rapport, 2008.


Giertz, Lottie. Ideal och vardag: Inflytande och självbestämmande med personlig assistans. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:206453" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:206453 Licentiatuppsats, 2008.


von Greiff, Ninive. Ungdomsinriktad alkohol- och drogprevention: förutsättningar, evidens och legitimitet. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:199639" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:199639 Doktorsavhandling, 2008.


Hammarén, Nils. Förorten i huvudet. Unga män om kön och sexualitet i det nya Sverige. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/17254" http://hdl.handle.net/2077/17254 Doktorsavhandling, 2008.


Harju, Anne. Barns vardag med knapp ekonomi: En studie om barns erfarenheter och strategier. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205824" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205824 Doktorsavhandling, 2008.


Heikkinen, Satu. Att köra eller inte köra: Hur de äldre, åldrande och bilkörning har diskuterats i svensk transportpolitik. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:172064" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:172064 Doktorsavhandling, 2008.


Hult, Sara. Om brukardelaktighet i välfärdssystemet: - en kunskapsöversikt. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:204191" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:204191 Rapport, 2008.


Hydén, Margareta. Evidence-based social work på svenska - att sammanställa systematiska kunskapsöversikter. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:263213" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:263213 Artikel, refereegranskad, 2008.


Hörberg, Ulrica. Att vårdas eller fostras. Det rättspsykiatriska vårdandet och traditionens grepp. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205815" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205815 Doktorsavhandling, 2008.


Jacobson Pettersson, Helene. Socialt medborgarskap och social delaktighet: Lokala upplevelser bland unga kvinnor och män med utländsk bakgrund. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:206125" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:206125 Licentiatuppsats, 2008.


Jensen, Christian. Streta emot eller sträva tillsammans? Om samverkan, brukarmedverkan och komplexitet i Miltonprojekten i Västra Götalands län. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/18907" http://hdl.handle.net/2077/18907 Rapport, 2008.


Johansson, Maria & David Brunt. Fysisk miljö i bostäder med särskild service för personer med psykiska funktionshinder: En pilotstudie. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205898" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205898 Rapport, 2008.


Kroon, Ann. Transsexuella taxonomier: Asymmetriska konstruktioner av kön och sexualitet. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:173872" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:173872 Artikel, refereegranskad, 2008.


Kuusela, Kirsti. Integration and Public Health: Swedish Experiences of Measures for Better Integration and Public Health. HYPERLINK "http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=9369" http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=9369 Artikel, refereegranskad, 2008.


Laanemets, Leili. Från policy till verksamhet, implementering av Malmös strategi mot prostitution. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/6302" http://hdl.handle.net/2043/6302 Rapport, 2008.


Larsson, Kjerstin. Mellanchefer som utvecklar: om förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete inom vård och omsorg. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=9&pid=diva2:17411" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=9&pid=diva2:17411 Doktorsavhandling, 2008.


Levin, Claes. Socionomutbildningarna och socialt arbete. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/17984" http://hdl.handle.net/2077/17984 Rapport, 2008.


Lorentzen, Mikael. Multikulturella visioner: hedersrelaterat våld och socialt arbete i medierna. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:206273" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:206273 Licentiatuppsats, 2008.


Lundby, Erika. Kunskapsöversikt över barns konsumtionsmönster. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205811" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205811 Rapport, 2008.


Malmberg, Denise & Kerstin Färm. Dolda brottsoffer: polismyndighetens och socialtjänstens hantering av brott och övergrepp mot personer med funktionshinder. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:329582" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:329582 Bok, 2008.


Meinow, Bettina. Capturing health in the elderly population: Complex health problems, mortality, and allocation of home-help services. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:198835" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:198835 Doktorsavhandling, 2008.


Melin, Bo. Experimentell och epidemiologisk - relationen psykosocial exponering, stress, psykisk belastning, muskelaktivitet och värk i nacke-skuldra. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/18925" http://hdl.handle.net/2077/18925 Bok, 2008.


Möller, Kerstin. Impact on participation and service for persons with deafblindness. HYPERLINK "http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:135788" http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:135788 Doktorsavhandling, 2008.


Norberg, Maria & Elinor Brunnberg. Därför går jag inte till skolan: Tre elever på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade berättar om skolk. HYPERLINK "http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:158107" http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:158107 Rapport, 2008.


Norberg, Maria, Gabriella Yström & Elinor Brunnberg. Vi är en grupp fast två ändå: om döva och hörselskadade elevers erfarenheter av Riksgymnasiet. HYPERLINK "http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:158105" http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:158105 Rapport, 2008.


Olausson, Solveig. Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/18347" http://hdl.handle.net/2077/18347 Doktorsavhandling, 2008.


Ottengrim, Ann. Uppsökande arbete – möten på stående fot : en studie av socialt arbete med hemlösa människor i Malmö. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1452638" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1452638 Rapport, 2008.


Piuva, Katarina, Robert Blom & Ulf Sandström. En utvärdering av arbetsmodellen Gemensam Individuell Vårdplan, GIVP: Socialtjänsten, beroendevården och öppna psykiatriska mottagningen i Sollentuna. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:200204" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:200204 Rapport, 2008.


Rask, Mikael. Vårdande/stödjande handlingar inom privata boendeformer för personer med psykiska funktionshinder: En studie av boendes och personals perspektiv inom HVB-hem, sjukhem och andra privata alternativ. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205895" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205895 Rapport, 2008.


Samuelsson, Tobias. Children’s Work in Sweden: A part of childhood, a path to adulthood. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:1741" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:1741 Doktorsavhandling, 2008.


Sandvall, Lisbeth. Från skuldsatt till skuldfri: Processer, strategier och påverkande faktorer. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:206526" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:206526 Licentiatuppsats, 2008.


Shanks, Emelie. Utländsk bakgrund och tungt narkotikamissbruk: en kartläggning av levnadsförhållanden. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:198039" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:198039 Rapport, 2008.


Stenström, Nils. Sprutbyte vid Intravenöst Narkotikamissbruk: En longitudinell studie av deltagarna i sprutbytesprogrammet i Malmö. HYPERLINK "http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:1606" http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:1606 Doktorsavhandling, 2008.


Storm, Palle. Kvinnor och män i avlönat omsorgsarbete: Hur kön kommer till uttryck i tal och handling på ett sjukhem. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:198280" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:198280 Rapport, 2008.


Svensson, Kerstin. Socionomer och socialt arbete. En enkätstudie av ett professionellt fält. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1275695" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1275695 Rapport, 2008.


Svensson, Kerstin, Rickard Ulmestig & Eva Johansson. Kommer man vidare om man går i cirkel?: Erfarenheter av och uppfattningar om Socioramacirklar, en arbetsmetod inom Sociorama Kronoberg. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:204139" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:204139 Rapport, 2008.


Syrén, Susanne. I ett gränsland mellan vanlighet och ovanlighet - en fenomenologisk studie om längvarig psykossjukdom. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:206180" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:206180 Licentiatuppsats, 2008.


Tikkanen, Ronny. Person, relation och situation : Riskhandlingar, hivtest och preventiva behov bland män som har sex med män. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/5780" http://hdl.handle.net/2043/5780 Rapport, 2008.


Tinnfält, Agneta. Ungdomars perspektiv - på psykisk hälsa, att vara i riskzon, och främjande åtgärder. HYPERLINK "http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:136443" http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:136443 Doktorsavhandling, 2008.


Thorén, Katarina H. Activation Policy in Action: A Street-Level Study of Social Assistance in the Swedish Welfare State. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:206413" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:206413 Doktorsavhandling, 2008.


Torstensson Levander, Marie. Stadsdelens betydelse för ohälsa och sociala problem. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/11922" http://hdl.handle.net/2043/11922 Rapport, 2008.


Vass, Malin, Tina Ibertsson, Björn Lyxell, Birgitta Sahlen, Mathias Hällgren, Birgitta Larsby & Elina Maki-Torkko. Cognitive and linguistic skills in Swedish children with cochlear implants - measures of accuracy and latency as indicators of development. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=19&pid=diva2:133176" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=19&pid=diva2:133176 Artikel, refereegranskad, 2008.


Westerholm, Peter. (red.). Psykisk arbetsskada. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/9861" http://hdl.handle.net/2077/9861 Bok, 2008.


Wolmesjö, Maria. Ledarskapets autonomi - om chefers dilemman och handlingsutrymme. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:206458" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:206458 Kapitel i bok, 2008.


Wikström, Eva. "Hela världen på vår tröskel": lokala reaktioner på en utlokaliserad flyktingförläggning. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:141581" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:141581 Doktorsavhandling, 2008.

 

Östman, Margareta. Migration och psykisk ohälsa. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/6081" http://hdl.handle.net/2043/6081 Rapport, 2008.2007


Aarsand, Pål André. Around the Screen: Computer activities in children´s everyday lives. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:23606" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:23606 Doktorsavhandling, 2007.


Ahlgren, Thorbjörn. Ungdomsbehandling: Hemmaplanslösning som idé och praktik. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205535" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205535 Licentiatuppsats, 2007.


Andersson, Katarina. Omsorg under förhandling: - om tid, behov och kön i en föränderlig hemtjänstverksamhet. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:140010" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:140010 Doktorsavhandling, 2007.


Antoni, Rudolf & Fredrik Welin. Senior Göteborg. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/25261" http://hdl.handle.net/2077/25261 Bokkapitel, 2007.


Aretun, Åsa. Barns ”växa vilt” och vuxnas vilja att forma: Formell och informell socialisation i en muslimsk skola. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:24132" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:24132 Doktorsavhandling, 2007.


Arvidson, Markus. Den fabricerande människan – Om bedrägeri som vardaglig interaktionsform. HYPERLINK "http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=5845" http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=5845 Doktorsavhandling, 2007.


Asplund, Kerstin. Villkor i boende och boendestöd ur rättsligt perspektiv. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205630" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205630 Rapport, 2007.


Axelsson, Thom. Rätt elev i rätt klass: Skola, begåvning och styrning 1910-1950. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:22897" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:22897 Doktorsavhandling, 2007.


Backlund, Åsa. Elevvård i grundskolan: Resurser, organisering och praktik. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:196991" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:196991 Doktorsavhandling, 2007.


Baig, Margaretha, Johanna Nilsson & Kristina Peterson. Kostnadsfritt eller avgiftsbelagt boendestöd för personer med psykiska funktionshinder. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205611" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205611 Rapport, 2007.


Barse Persson, Gunilla, Inger Olsson & Peter Ullman. Hjälpmedel - en del av stöd i boendet för personer med psykiska funktionshinder: Uppföljning av studiebesök hos HumanTeknik. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205579" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205579 Rapport, 2007.


Batljan, Ilija. Demographics and Future Needs for Public Long Term Care and Services among the Elderly in Sweden: The Need for Planning. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:197046" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:197046 Doktorsavhandling, 2007.


Bergman, Ann-Sofie. Ett gott hem?: Barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926-1935. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205584" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205584. Licentiatuppsats, 2007.


Brunt, David. Utbildning i boendepedagogik för boendestödjare: Ett utbildningskoncept riktat till små och glesbygdskommuner. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205633" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205633 Rapport, 2007.


Carlbom, Aje & Margareta Östman. Anhörigas uppfattningar om bostad med särskild service enligt LSS. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205578" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205578 Rapport, 2007.


Damberg, Magdalena. Engagemang och samarbetsförmåga: En studie om hur den kommunala organiseringen påverkar flexibiliteten i verkställigheten kring boendefrågor för personer med psykiska funktionshinder. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205577" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205577 Rapport, 2007.


Dunér, Anna. To maintain control: Negotiations in the everyday life of older people who can no longer manage on their own. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/10319" http://hdl.handle.net/2077/10319 Doktorsavhandling, 2007.


Eriksson, Karin & Susanne Becirovic. Hinder eller möjligheter? – En studie av socialsekreterares och skolpersonals erfarenheter av samverkan. HYPERLINK "http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:139199" http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:139199 Artikel i tidskrift (Refereegrtanskat), 2007.


Ferreira, Janna. Sounds of silence: Phonological awareness and written language in children with and without speech. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=19&pid=diva2:16939" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=19&pid=diva2:16939 Doktorsavhandling, 2007.


Fäldt, Johannes, Jessica Storbjörk, Jessica Palm & Kerstin Stenius. Vårdkedjeprojektet: Tre utvärderingsperspektiv. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:177696" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:177696 Rapport, 2007.


Gough, Ritva. I utredningens namn: En kollegial granskning och en analys av innehållet i beslutsunderlag när beslut handlar om stöd till psykiskt funktionshindrade personer. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205575" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205575 Rapport, 2007.


Grönvik, Lars. Definitions of Disability in Social Sciences: Methodological Perspectives. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:170048" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:170048 Doktorsavhandling, 2007.


Hultén, Gunilla. m. fl. Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor: Multidimensionella perspektiv på strukturell diskriminering i Sverige. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:173413" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:173413 Bok, 2007.


Högdin, Sara. Utbildning på (o)lika villkor: Om kön och etnisk bakgrund i grundskolan. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:196956" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:196956 Doktorsavhandling, 2007.


Ineland, Jens. Mellan konst och terapi: Om teater för personer med utvecklingsstörning. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:140142" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:140142 Doktorsavhandling, 2007.


Isaksson, Gunilla. HYPERLINK "http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/det-sociala-natverkets-betydelse-foer-delaktighet-i-dagliga-aktiviteter(9ff6c2e0-7e1e-11dc-b50c-000ea68e967b).html" Det sociala nätverkets betydelse för delaktighet i dagliga aktiviteter : erfarenheter från kvinnor med ryggmärgsskada och deras män. HYPERLINK "http://pure.ltu.se/portal/files/1079644/LTU-DT-0746-SE.pdf" http://pure.ltu.se/portal/files/1079644/LTU-DT-0746-SE.pdf Doktorsavhandling, 2007.


Johansson, Marion. Gamla och nya frivillighetsformer: Äldreomsorgshybrider växer fram. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205585" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205585 Licentiatuppsats, 2007.


Johansson, Maria. Fysisk miljö i särskilda boenden för personer med psykiska funktionshinder: En litteraturgenomgång. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205574" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205574 Rapport, 2007.


Josefsson, Barbro. Ung och arbetssökande : en studie av ungdomars erfarenheter. HYPERLINK "http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/ung-och-arbetssoekande(4b838830-969f-11dc-ad7f-000ea68e967b).html" http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/ung-och-arbetssoekande(4b838830-969f-11dc-ad7f-000ea68e967b).html Licentiatuppsats, 2007.


Karlsson, Kristina. Funktionshinder, samtal och självbestämmande: En studie av brukarcentrerade möten. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=13&pid=diva2:23349" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=13&pid=diva2:23349 Doktorsavhandling, 2007.


Kejerfors, Johan. Parenting in Urban Slum Areas: Families with Children in a Shantytown of Rio de Janeiro. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:197529" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:197529 Doktorsavhandling, 2007.


Laanemets, Leili. Navet, Om kvinnor, prostitution, metadon- och Subutexbehandling. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/5494" http://hdl.handle.net/2043/5494 Rapport, 2007.


Larsson, Jörgen. Om föräldrars tidspress : orsaker och förändringsmöjligheter. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/7367" http://hdl.handle.net/2077/7367 Rapport, 2007.


Larsson, Kristina & Anna-Karin Berger. En osynlig grupp: Boendestöd för äldre med psykiska funktionshinder. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205573" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205573 Rapport, 2007.


Levén, Anna. Postponed Plans: Prospective Memory and Intellectual Disability. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=19&pid=diva2:17136" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=19&pid=diva2:17136 Doktorsavhandling, 2007.


Lill, Linda. Att göra etnicitet- inom äldreomsorgen. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/4372" http://hdl.handle.net/2043/4372 Doktorsavhandling, 2007.


Lindgren, Lars. När väviljan tar överhand: Två studier av den kommunala organiseringen av boendestödet till personer med psykiska funktionshinder. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205572" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205572 Rapport, 2007.


Lindquist, Anna-Lena. Att främja inflytande för psykiskt sjuka och funktionshindrade – ett utvecklingsarbete inom vård och omsorg: Utvärdering av tio försök med brukarinflytandesamordnare (BISAM) i kommun och landsting. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:197906" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:197906 Rapport, 2007.


Lindquist, Anna-Lena. Kompetenstrappa som instrument för personal - och verksamhetsutveckling: utvärdering av en satsning på socialarbetare i fyra stadsdelar i Stockholm 2004 – 2006. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:197960" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:197960 Rapport, 2007.


Lindqvist, Carina. Boendeformer för personer med psykiska funktionshinder dömda till rättspsykiatrisk vård: En kartläggning och förslag till samverkan. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205632" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205632 Rapport, 2007.


Markström, Urban. Verksamheter för korttidsvistelse för personer med psykiska funktionshinder. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205571" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205571 Rapport, 2007.


Mosesson, Matts, Matria Braun, Gunilla Folkesson, Kristina Tunlid & Elisabeth Wernerson Johnson. KARTLÄGGNING: av personer med ekonomiskt bistånd september-oktober 2005. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205532" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205532 Rapport, 2007.


Nieminen Kristofersson, Tuija & Niclas Guldåker. Social sårbarhet utifrån ett medborgarperspektiv. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=698138" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=698138 Rapport, 2007.


Nilsson, Fredrik & Peter Åstrand. Vi är inget jävla kickersgäng: Studie om huliganfirmor. HYPERLINK "http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:139152" http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:139152 Rapport, 2007.


Nilsson, Kent W., Bengt Starrin, Bo Simonsson & Jerzy Leppert. Alcohol-Related Problems among Adolescents and the Role of Sense of Coherence. HYPERLINK "http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=5351" http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=5351 Artikel, refereeegranskad, 2007.


Palm, Ann & Katarina Piuva. Social ekonomi. En väg mot förändring?: Utvärdering av Dataverkstaden Väntorp. Ett ESF Växtkraft Mål 3-projekt. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:197854" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:197854 Rapport, 2007.


Panican, Alexandru. Rättighet och rättvisa : Användbarhet av rättighet och rättvisa i sociala projekt. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=26928" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=26928 Doktorsavhandling, 2007.


Pernrud, Björn. Explorations of a Sex Therapy Question in Feminism – Feminist Interventions in Sex Therapy. HYPERLINK "http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=7978" http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=7978 Doktorsavhandling, 2007.


Petersson, Monica. Att genuszappa på säker eller minerad mark : hem- och konsumentkunskap ur ett könsperspektiv. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/9473" http://hdl.handle.net/2077/9473 Doktorsavhandling, 2007.


Piuva, Katarina. The Case of Psychosocial Work: The Pedagogic Discourse of Psychosocial Work in Sweden 1938-1989. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:197089" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:197089 Artikel i tidskrift (Refereegranskat), 2007.


Piuva, Katarina & Cecilia Lobos. Case management: Utvärdering av en arbetsmetod i samverkan mellan vård och socialtjänst. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:197809" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:197809 Rapport, 2007.


Rask, Mikael. Vårdande/stödjande handlingar inom kommunala boenden för personer med psykiska funktionshinder: En studie av boendes och personals perspektiv i fem kommuner. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205569" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205569 Rapport, 2007.


Rask, Mikael. Upplevelser av boendestödspersonalens stödjande arbete: En intervjustudie med personer med psykiska funktionshinder. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205570" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205570 Rapport, 2007.


Skogens, Lisa. Hur bemöts manliga socialbidragstagare med alkoholproblem?: -regler, kunskap och kontext i socialt arbete. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:197726" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:197726 Doktorsavhandling, 2007.


Stranz, Hugo. Utrymme för variation: - om prövning av socialbidrag. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:196941" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:196941 Doktorsavhandling, 2007.


Tärnfalk, Michael. Barn och brott: - En studie om socialtjänstens yttranden i straffprocessen för unga lagöverträdare. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:197156" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:197156 Doktorsavhandling, 2007.


Ulmestig, Rickard. På gränsen till fattigvård: En studie om arbetsmarknadspolitik och socialbidrag. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:227875" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:227875 Doktorsavhandling, 2007.


Vidman, Åsa. Det är så mycket som kan spela in : en studie av vägar till, genom och från sjukskrivning baserad på intervjuer med långtidssjukskrivna. HYPERLINK "http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/det-ar-saa-mycket-som-kan-spela-in(7b274a00-78ad-11dc-80da-000ea68e967b).html" http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/det-ar-saa-mycket-som-kan-spela-in(7b274a00-78ad-11dc-80da-000ea68e967b).html Doktorsavhandling, 2007.


Widerlund, Lena. Nya perspektiv men inarbetad praxis : en studie av utvecklingsstördas delaktighet och självbestämmande. HYPERLINK "http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/nya-perspektiv-men-inarbetad-praxis(09780910-091f-11dc-9854-000ea68e967b).html" http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/nya-perspektiv-men-inarbetad-praxis(09780910-091f-11dc-9854-000ea68e967b).html Licentiatuppsats, 2007.


Wikström, Hanna. (O)möjliga positioner. Familjer från Iran & postkoloniala reflektioner. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/10308" http://hdl.handle.net/2077/10308 Doktorsavhandling, 2007.2006


Ahmadi, Fereshteh. Culture, Religion and Spirituality in Coping: The Example of Cancer patients in Sweden. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:173404" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:173404 Bok, 2006.


Alexanderson, Karin. Vilja, kunna, förstå: om implementering av systematisk dokumentation för verksamhetsutveckling i socialtjänsten. HYPERLINK "http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:136814" http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:136814 Doktorsavhandling, 2006.


Blomberg, Barbro. Inklusion en illusion?: Om delaktighet i samhället för vuxna personer med utvecklingsstörning. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:144476" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:144476 Doktorsavhandling, 2006.


Danielsson, Henrik. Facing the Illusion Piece by Piece: Face Recognition for Persons with Learning Disability. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=19&pid=diva2:21283" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=19&pid=diva2:21283 Doktorsavhandling, 2006.


Danielsson, Henrik, Jerker Rönnberg & Jan Andersson. What am I doing in Timbuktu: Person–environment picture recognition for persons with intellectual disability. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=19&pid=diva2:21279" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=19&pid=diva2:21279 Artikel, refereegranskad, 2006.


Danielsson, Henrik, Jerker Rönnberg, Anna Levén, Jan Andersson, Karin Andersson & Björn Lyxell. The face you recognize may not be the one you saw: Memory conjunction errors in individuals with or without learning disability. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=19&pid=diva2:21280" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=19&pid=diva2:21280 Artikel, refereegranskad, 2006.


Denvall, Verner & Tabitha Wright-Nielsen. Innovationsparadoxen. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:395605" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:395605 Rapport, 2006.


Denvall, Verner & Tabitha Wright-Nielsen. Innovationsparadoxen : En studie av två försök att med nyskapande insatser lösa sociala problem. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:204863" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:204863 Rapport, 2006.


Ekbrand, Hans. Separationer och mäns våld mot kvinnor. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/546" http://hdl.handle.net/2077/546 Doktorsavhandling, 2006.


Elvhage, Gudrun. Projekt som retorik och praktik : Om utvecklingsarbete på särskilda ungdomshem. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=25491" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=25491 Doktorsavhandling, 2006.


Enokson, Uffe. Tiden i senmodernt vardagsliv: En rollteoretisk analys av hushållens livsformer. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:207122" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:207122 Licentiatuppsats, 2006.


Fåhraeus, Anna. Man-dom: hur skriver kvinnor manlig sexualitet? HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/7600" http://hdl.handle.net/2077/7600 Bokkapitel, 2006.


Ghazanfareeon Karlsson, Sofie. Tillsammans men var för sig: Om särboenderelationer mellan äldre kvinnor och män i Sverige. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:144257" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:144257 Doktorsavhandling, 2006.


Gustafson, Katarina. Vi och dom i skola och stadsdel: Barns identitetsarbete och sociala geografier. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=7&pid=diva2:168601" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=7&pid=diva2:168601 Doktorsavhandling, 2006.


Hjortsjö, Maria. Med samarbete i sikte – Om samordnade insatser och samlokaliserade familjecenter. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=24380" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=24380 Doktorsavhandling, 2006.


Hornemann Møller, Iver, John Andersen & Jørgen Elm Larsen. Exclusion and Marginalisation of Immigrants in the Danish Welfare: Dilemmas and Challenges. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205119" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205119 Rapport, 2006.


Håkansson, Kristina & Tommy Isidorsson. Arbetsmiljöarbete och långsiktigt hållbara arbetsorganisationer : Ett delprojekt inom Arbetslivsinstitutets tema Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande arbetsmiljöarbete. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/4364" http://hdl.handle.net/2077/4364 Rapport, 2006.


Jacobsson, Maritha. Terapeutens rätt: rättslig och terapeutisk logik i domstolsförhandlingar. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:144873" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:144873 Doktorsavhandling, 2006.


Johansson, Anna, Mattias Strömgren & Stefan Backe. Hantering av risk- och säkerhetsfrågor i svenska kommuner – Resultatet från en enkätundersökning. HYPERLINK "http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=5586" http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=5586 Rapport, 2006.


Johansson, Barbro. Unga konsumenter - en forskningsstudie av satsningen "Ungdomars arbete med konsumentfrågor. Kun(d)skap är makt. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/23179" http://hdl.handle.net/2077/23179 Rapport, 2006.


Johansson, Eva. Tvångsvård enligt LVM: En studie om socialsekreterares och klienters erfarenheter och upplevelser av LVM-situationen. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:207120" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:207120 Rapport, 2006.


Johansson, Eva & Kerstin Svensson. Exploring knowledge in Social Work: Theoretical Models in Practice. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205092" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205092 Rapport, 2006.


Johansson, Eva & Kerstin Svensson. Omedelbart samarbete: En rapport om polisers handlingsutrymme vid handräckning enligt LVU och LVM. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:207121" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:207121 Rapport, 2006.


Johnsson, Eva & Kerstin Svensson. Omedelbart samarbete: En rapport om polisers handlingsutrymme vid handräckning enligt LVU och LVM. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=535881" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=535881 Rapport, 2006.


Järkestig-Berggren, Ulrika. Personligt ombud: Social praktik i medicinsk diskurs. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:207110" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:207110 Licentiatuppsats, 2006.


Karlsson, Ingrid. Att leda i kommunal äldreomsorg: Om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter - exemplet Halland. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205025" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205025, Licentiatuppsats, 2006.


Karlsson, Patrik. Margins of Prevention: - On Older Adolescents' Positive and Negative Beliefs about Illicit Drug Use. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:189929" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:189929 Doktorsavhandling, 2006.


Kullberg, Karin. Man hittar sin nisch: Om män i socionomyrket - karriär, minoritet och maskulinitet. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:204909" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:204909 Licentiatuppsats, 2006.


Larsson, Per Olof. Arbetsplatskultur, socialt stöd och arbetets mening : anställning med lönebidrag och daglig verksamhet för personer med intellektuella arbetshandikapp. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/9597" http://hdl.handle.net/2077/9597 Licentiatuppsats, 2006.


Levidioti-Lekkou, Spyridoula. Adolescents´ voices: Mental health, self-esteem, sense of coherence, family functioning and life attitudes in Swedish and Greek Adolescents. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:144918" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:144918 Doktorsavhandling, 2006.


Ludvigsson, Mikael, Tommy Svensson & Kristina Alexandersson. Begreppet arbetsförmåga : en litteraturgenomgång. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/4372" http://hdl.handle.net/2077/4372 Rapport, 2006.


Melén, Daniel. ESF-projektet Vectis - Den sociala samvaron och vägen tillbaka till arbetslivet, eller? - Utvärdering av deltagares, anställdas och handläggares upplevelser. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=937535" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=937535 Rapport, 2006.


Milton, Pia. Arbete i stället för bidrag?: Om aktiveringskraven i socialtjänsten och effekten för de arbetslösa bidragstagarna. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:167883" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:167883 Doktorsavhandling, 2006.


Montesino, Norma. Flyktingskap - ett handikapp. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205093" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205093 Rapport, 2006.


Nordlander, Lars. Mellan kunskap och handling: Socialsekreterares kunskapsanvändning i utredningsarbetet. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:145101" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:145101 Doktorsavhandling, 2006.


Pérez Prieto, Héctor. (red.). Erfarenhet, berättelser och identitet: Livsberättelsestudier. HYPERLINK "http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=8333" http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=8333 Rapport, 2006.


Piuva, Katarina. Mentalhygieniska arbetsmodeller i det sociala arbetet: Dispensären, den kliniska blicken och fallbeskrivningen. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:196948" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:196948 Artikel i tidskrift (Refereegranskat), 2006.


Regnér, Margareta. Familjebilder. Om klientfamiljer, kontaktfamiljer och idealfamiljer. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/16979" http://hdl.handle.net/2077/16979 Doktorsavhandling, 2006.


Rothstein, Bo. Sociala nätverk och mellanmänsklig tillit. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/25236" http://hdl.handle.net/2077/25236 Rapport, 2006.


Sahlén, Klas Göran, Lars Dahlund, Hans Stenlund, Britt-Mari Hellner & Lars Lindholm. Preventive home visits postpone mortality: a controlled trial with time-limited results. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:232791" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:232791 Artikel i tidskrift (Refereegranskat), 2006.


Seim, Sissel. Egenorganisering blant fattige. En studie av initiativ, mobilisering og betydning av Fattighuset. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/16852" http://hdl.handle.net/2077/16852 Doktorsavhandling, 2006.


Svensson, Lars. Mötesplatser på landsbygden. Om äldre människor, gemenskap och aktiviteter. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/16915" http://hdl.handle.net/2077/16915 Doktorsavhandling, 2006.


Svensson, Lotta. Vinna och försvinna?: Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=9&pid=diva2:21857" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=9&pid=diva2:21857 Doktorsavhandling, 2006.


Svensson, Lupita. Häktad eller omedelbart omhändertagen?: en studie om akuta frihetsberövanden av unga lagöverträdare. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:189246" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:189246 Doktorsavhandling, 2006.


Thelander, Joakim. Mutor i det godas tjänst? Biståndsarbetare i samtal om vardaglig korruption. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=25727" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=25727 Doktorsavhandling, 2006.


Ulfsdotter Eriksson, Ylva. Yrke, status & genus : en sociologisk studie om yrken på en segregerad arbetsmarknad. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/16843" http://hdl.handle.net/2077/16843 Doktorsavhandling, 2006.


Ulmestig, Rickard. Kommunal arbetsmarknadspolitik i ett integrationsperspektiv.: Expertbilaga till Rapport Integration 2005. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:227877" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:227877 Rapport, 2006.


Uttjek, Margaretha. Psoriasis care consumption and consequences of having psoriasis in everyday life. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:144797" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:144797 Doktorsavhandling, 2006.


Wiklund, Stefan. Den kommunala barnavården - om anmälningar, organisation och utfall. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:199555" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:199555 Doktorsavhandling, 2006.2005

 

Anderberg, Mats & Mikael Dahlberg. Reflections on How Research and Local Practice Can Evolve Together. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:346085" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:346085 Kapitel i bok, 2005.


Enokson, Uffe. Tid, pengar och sociala nätverk: En studie av arbetsvillkor och vardagsliv i Sävsjö. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:207112" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:207112 Rapport, 2005.


Friis, Eva. Socialtjänslagens värdesystem. En analys av dess praktiska innebörd i sociala utredningar om barn. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=145082" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=145082 Artikel i tidskrift, 2005.


Gerner, Ulla. De sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen: hinder och möjligheter. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:194969" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:194969 Doktorsavhandling, 2005.


Grape, Ove, Sofia Lundberg & Anna Nordström. Kompetenspoolen, ett alternativ till att bryta långtidsarbetslöshet: en process- och samhällsekonomisk utvärdering. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:152128" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:152128 Rapport, 2005.


Grundén, Ingrid. Att återerövra kroppen. En studie av livet efter en ryggmärgsskada. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/16481" http://hdl.handle.net/2077/16481 Doktorsavhandling, 2005.


Grundvall, Stig. Vagabond MC - Gemenskap, manlighet och marginalitet. En studie av en västsvensk bikerklubb. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/10309" http://hdl.handle.net/2077/10309 Doktorsavhandling, 2005.


Gustafsson, Rolf Å & Marta Szebehely. Arbetsvillkor och styrning i äldreomsorgens hierarki: - en enkätstudie bland personal och politiker. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:196366" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:196366 Rapport, 2005.


Harju, Anne. Barn och knapp ekonomi. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:207111" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:207111 Rapport, 2005.


Hjelte, Jan. Samarbete i gränsland: Om relation och kommunikation i samarbete mellan skola och barnomsorg. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:144014" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:144014 Doktorsavhandling, 2005.


Hornemann Møller, Iver, Henning Hansen & Jens Lind. Regeringens beskæftigelsespolitik: En økonomisk-politisk kommentar til Flere i arbejde. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205096" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205096 Rapport, 2005.


Hornemann Møller, Iver & Jens Lind. Activation for what purpose? HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205095" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205095 Rapport, 2005.


Jegermalm, Magnus. Carers in the Welfare State: On Informal Care and Support for Carers in Sweden. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:196465" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:196465 Doktorsavhandling, 2005.


Jemteborn, Annika. "Å stå på sig, på egna ben": En fallstudie om en flicka i en hederskultur och hennes motstånd mot att inordna sig efter släktens krav. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:198572" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:198572 Licentiatuppsats, 2005.


Jess, Kari. Att räkna med nytta: samhällsekonomisk utvärdering av socialt arbete. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:194145" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:194145 Doktorsavhandling, 2005.


Mattsson, Tina. I viljan att göra det normala : en kritisk studie av genusperspektivet i missbrukarvården. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=25017" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=25017 Doktorsavhandling, 2005.


Minas, Renate. Administrating poverty: Studies of intake organization and social assistance in Sweden. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:192824" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:192824 Doktorsavhandling, 2005.


Montesino, Norma. Transnationella inslag i utsatta barnfamiljers konsumtion. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205094" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:205094 Rapport, 2005.


Månsson, Niclas. Negativ socialisation: Främlingen i Zygmunt Baumans författarskap. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=7&pid=diva2:165705" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=7&pid=diva2:165705 Doktorsavhandling, 2005.


Nørhlm, Morten. Kvinder, køn og omsorg: Forholdet mellem køn, omsorgsudøvelse og investeringen af en uinteresseret god vilje. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=7&pid=diva2:412550" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=7&pid=diva2:412550 Artikel, 2005.


Papadaki, Eleni. High job demands, low support: Social work praktice realities in public social services in Crete. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:144015" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:144015 Doktorsavhandling, 2005.


Piuva, Katarina. Normalitetens gränser: En studie om 1900-talets mentalhygieniska diskurser. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:193962" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:193962 Doktorsavhandling, 2005.


Salonen, Tapio. Rena rama Sociorama: Kunskapsutveckling mellan socialtjänst och universitet. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:207119" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:207119 Rapport, 2005.


Sjögren, Jessica. Invandrades levnadsvillkor i Sverige: En forskningsöversikt. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:194066" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:194066 Rapport, 2005.


Starrin, Bengt & Staffan Janson. Typer av arbete, arbetslöshet och psykosocial ohälsa. HYPERLINK "http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=3092" http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=3092 Artikel, refereegranskad, 2005.


Tyrkkö, Arja. Könsmässig integrering i arbetslivet – Ett begreppsligt perspektiv. HYPERLINK "http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=9150" http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=9150 Bokkapitel, 2005.


Vinthagen, Stellan. Ickevåldsaktion - En social praktik av motstånd och konstruktion. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/16635" http://hdl.handle.net/2077/16635 Doktorsavhandling, 2005.


Wolmesjö, Maria. Ledningsfunktion i omvandling - Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=25089" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=25089 Doktorsavhandling, 2005.2004


Blomberg, Staffan. Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala äldreomsorgen. Genomförandet av en organisationsreform och dess praktik. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=21589" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=21589 Doktorsavhandling, 2004.


Carlsson, Gunilla. Det våldsamma mötets fenomenologi: - om hot och våld i psykiatrisk vård. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:206692" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:206692 Doktorsavhandling, 2004.


Dodillet, Susanne. Visionen av det prostitutionsfria samhället. Om tankarna bakom sexköpslagen. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/17721" http://hdl.handle.net/2077/17721 Bokkapitel, 2004.


Edgren, Monika. Ålders- och generationsskillnad i ett intersektionellt perspektiv. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/5260" http://hdl.handle.net/2043/5260 Bokkapitel, 2004.


Forssell, Emilia. Skyddandets förnuft: En studie om anhöriga till hjälpbehövande äldre som invandrat sent i livet. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:198188" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:198188 Doktorsavhandling, 2004.


Hamreby, Kerstin. Flickor och pojkar i den sociala barnavården: Föreställningar om kön och sociala problem under 1900-talet. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:143349" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:143349 Doktorsavhandling, 2004.


Johansson, Stina. Work with elderly people: A Case Study of Sweden, Spain and England with additional material from Hungary. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:153913" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:153913 Rapport, 2004.


Jönsson, Sandra. Framgång och misslyckande i human serviceverksamheter : Hur konstrueras upplevelsen av framgång och misslyckande i klient- och chefsarbete? HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/4338" http://hdl.handle.net/2077/4338 Rapport, 2004.


Khoo, Evelyn Grace. Protecting Our Children: A comparative study of the dynamics of structure, intervention and their interplay in Swedish child welfare and Canadian child protection. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:142467" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:142467 Doktorsavhandling, 2004.


Källström Cater, Åsa. Negotiating normality and deviation - father's violence against mother from children's perspectives. HYPERLINK "http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:137397" http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:137397 Doktorsavhandling, 2004.


Larsson, Kristina. According to need?: Predicting use of formal and informal care in a Swedish urban elderly population. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:189396" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:189396 Doktorsavhandling, 2004.


Lindelöf, Margareta & Eva Rönnbäck. Att fördela bistånd: Om handläggningsprocessen inom äldreomsorgen. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:143144" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:143144 Doktorsavhandling, 2004.


Papadaki, Vasileia. Making their minds up: Students´ choice to study social work in Iraklio, Greece. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:143094" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:143094 Doktorsavhandling, 2004.


Piuva, Katarina. Den normala människan: Mentalhygieniska diskurser i Sverige. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:196897" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:196897 Kapitel i bok, 2004.


Sauer, Lennart. Teater och utvecklingsstörning: En studie av Ållateatern. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:143203" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:143203 Doktorsavhandling, 2004.


Salonen, Tapio. Nedersta trappsteget: En studie om kommunal aktivering. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:207113" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:207113 Rapport, 2004.


Sjögren, Reet. Att vårda på uppdrag kräver visdom: En studie om lidandet hos och vårdandet av patienter som sexuellt förgripit sig på barn. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:206850" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:206850 Doktorsavhandling, 2004.


Sundgren Grinups, Berit (red.), Lisbeth Bekkengen, Bergil Lundberg & Catharina Höijer. Den bortglömda hälsans folk. HYPERLINK "http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=3108" http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=3108 Rapport, 2004.


Turunen, Päivi. Samhällsarbete i Norden: Diskurser och praktiker i omvandling. HYPERLINK "http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:206461" http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:206461 Doktorsavhandling, 2004.


Överlien, Carolina. Girls on the Verge of Exploding?: Voices on Sexual Abuse, Agency and Sexuality at a Youth Detention Home. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:20767" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:20767 Doktorsavhandling, 2004.
2003


Astvik, Wanja. Relationer som arbete : Förutsättningar för omsorgsfulla möten i hemtjänsten. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/4302" http://hdl.handle.net/2077/4302 Rapport, 2003.


Bangura Arvidsson, Maria. Ifrågasatta fäder - Olika bilder av fäder till socialt utsatta barn. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=21128" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=21128 Doktorsavhandling, 2003.


Brante, Thomas. Konsolideringen av nya vetenskapliga fält. Exemplet forskning i socialt arbete. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=622660" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=622660 Kapitel i bok, 2003.


Byberg, Ingrid & Anna-Lena Lindquist. Kompetensutveckling inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg: - exempel och erfarenheter. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:199926" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:199926 Rapport, 2003.


Carlsson, Bengt. Så blir det hjälp - om hjälpprocesser i socialt arbete. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/15989" http://hdl.handle.net/2077/15989 Doktorsavhandling, 2003.


Denvall, Verner. Att utbilda för utvärdering – en nationell kartläggning. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=533415" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=533415 Konferensbidrag, 2003.


Dodillet, Susanne. Kulturkrock prostitution – om prostitutionsdebatten i Sverige och i Tyskland. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/10614" http://hdl.handle.net/2077/10614 Bokkapitel, 2003.


Eldén, Åsa. Heder på liv och död: Våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:163085" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:163085 Doktorsavhandling, 2003.


Eriksson, Maria. I skuggan av Pappa: familjerätten och hanteringen av fäders våld. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:163945" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:163945 Doktorsavhandling, 2003.


Markström, Urban. Den svenska psykiatrireformen: bland brukare, eldsjälar och byråkrater. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:143881" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:143881 Doktorsavhandling, 2003.


Månsson, Sven-Axel, Michael W. Ross, Ronny Tikkanen & Kristian Daneback. Kärlek och sex på Internet. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/663" http://hdl.handle.net/2043/663 Bok, 2003.


Dag, Munir. Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden: Om barriärer, sociala relationer och livsvillkor. HYPERLINK "http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:135221" http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:135221 Licentiatuppsats, 2003.


Hellström Muhli, Ulla. Att överbrygga perspektiv : en studie av behovsbedömningssamtal inom äldreinriktat socialt arbete. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/8473" http://hdl.handle.net/2077/8473 Doktorsavhandling, 2003.


Sunesson, Sune. Socialt arbete - en bakgrund till ett forskningsämne. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=532099" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=532099 Kapitel i bok, 2003.


Tullberg, Maria. Flexibel arbetstid – en ny kvinnofälla? HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/3007" http://hdl.handle.net/2077/3007 Rapport, 2003.2002


Albinsson, Lars. A Palliative Approach to Dementia Care: Leadership and organisation, existential issues and family support. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:162161" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:162161 Doktorsavhandling, 2002.


Forsgärde, Marianne & Berith Westman. Att skapa rum för reflektion: Systematiska diskussionsgrupper med social omsorgs- och vårdpersonal inom särskilda boendeformer. HYPERLINK "http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:139942" http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:139942 Doktorsavhandling, 2002.


Grimby, Agneta. Sorg och stöd bland äldre : kunskapsöversikt och rekommendationer. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/21402" http://hdl.handle.net/2077/21402 Rapport, 2002.


Ivarsson, Ann-Britt. Occupational performance in indivuduals with severe mental disorders: Assessment and family burden. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=5&pid=diva2:162050" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=5&pid=diva2:162050 Doktorsavhandling, 2002.


Kjellberg, Anders & Cecilia Wadman. Subjektiv stress och dess samband med psykosociala arbetsförhållanden och hälsobesvär : En prövning av Stress-Energi-modellen HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/4281" http://hdl.handle.net/2077/4281 Rapport, 2002.


Magnusson, Jan. Ny situation - ny organisation. Gatutidningen Situation Sthlm 1995-2000. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=20804" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=20804 Doktorsavhandling, 2002.


Meeuwisse, Anna & Hans Swärd. En nordisk modell i socialt arbete och utbildning? HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=531724" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=531724 Working paper, 2002.


Sjöblom, Yvonne. På väg ut: När ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån - ur socialtjänstens perspektiv. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:306050" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:306050 Doktorsavhandling, 2002.
2001


Astvik, Wanja, Eva Bejerot & Inga-Lill Pettersson. Gränser i omsorgsarbete : En studie om arbetets innehåll, villkor och kvalitet. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/4258" http://hdl.handle.net/2077/4258 Rapport, 2001.


Bohlin, Ulla. "I vårt land finns inte ordet handikapp": invandrare med barn med funktionshinder berättar. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/655" http://hdl.handle.net/2043/655 Rapport, 2001.


Brunnberg, Elinor. Svenska och engelska socialarbetares professionella status, arbetsglädje och besvikelser. HYPERLINK "http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:202353" http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:202353 Kapitel i bok, 2001.


Ekendahl, Mats. Tvingad till vård: missbrukares syn på LVM, motivation och egna möjligheter. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:198153" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:198153 Doktorsavhandling, 2001.


Isaksson, Kerstin, Gunnar Aronsson, Katalin Bellaagh & Sara Göransson. Att ofta byta arbetsplats : En jämförelse mellan uthyrda och korttidsanställda. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/4267" http://hdl.handle.net/2077/4267 Rapport, 2001.

 

Kuosmanen, Jari. Finnkampen : en studie av finska mäns liv och sociala karriärer i Sverige. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/9598" http://hdl.handle.net/2077/9598 Doktorsavhandling, 2001.


Lindgren, Anne-Li. Stat och kommuner. Kollektiv och enskilda. 1930-talets skyddshemsdebatt och folkhemspolitiken. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:249509" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:249509 Artikel, refereegranskad, 2001.


Lindgren, Anne-Li & Gunilla Halldén. Individuella rättigheter; autonomi och beroende. Olika synsätt på barn i relation till FN: s barnkonvention. HYPERLINK "http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:249515" http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=14&pid=diva2:249515 Artikel, refereegranskad, 2001.


Omanovic, Vedran & Svante Leijon. Mångfaldens mångfald - olika sätt att se på och leda olikheter. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/2646" http://hdl.handle.net/2077/2646 Rapport, 2001.


Sahlberg Blom, Eva. Autonomi, beroende, livskvalitet: Livets sista månad för 56 cancerpatienter. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:166798" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:166798 Doktorsavhandling, 2001.


Sarkadi, Anna. The borderland between care and self-care. HYPERLINK "http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:166061" http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:166061 Doktorsavhandling, 2001.


Svensson, Kerstin. I stället för fängelse? En studie av vårdande makt, straff och socialt arbete i frivård. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=20358" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=20358 Doktorsavhandling, 2001.


Topor, Alain. Managing the contradictions: Recovery from severe mental disorders. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:302582" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:302582 Doktorsavhandling, 2001.


Törnquist, Anders. Till förortens försvar. Utveckling och organisering i de tre stadsdelarna Hjällbo, Hammarkullen, Eriksbo 1970-1995. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/15261" http://hdl.handle.net/2077/15261 Doktorsavhandling, 2001.


Wigerfelt, Berit & Anders Wigerfelt. "Att prygla en neger" HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/10806" http://hdl.handle.net/2043/10806 Bokkapitel, 2001.


Wigerfelt, Berit & Anders Wigerfelt. Rasism i Sverige - exemplet Klippan. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/10807" http://hdl.handle.net/2043/10807 Bokkapitel, 2001.2000


Albinsson, Gunilla & Kerstin Arnesson. Maktutövning ur ett organisations- och genusperspektiv. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2043/7210" http://hdl.handle.net/2043/7210 Doktorsavhandling, 2000.


Astvik, Wanja & Gunnar Aronsson. Specialister eller generalister : Arbetsvillkor och omsorgskvalitet i hemtjänst- och boendestödsverksamhet. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/4252" http://hdl.handle.net/2077/4252 Rapport, 2000.


Härenstam, Annika, Hanna Westberg, Lena Karlqvist, Ola Leijon, Anna Rydbeck, Kerstin Waldenström, Per Wiklund, Gun Nise & Catarina Jansson. Hur kan könsskillnader i arbets- och livsvillkor förstås? : Metodologiska och strategiska aspekter samt sammanfattning av MOA-projektets resultat ur ett könsperspektiv. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/4239" http://hdl.handle.net/2077/4239 Rapport, 2000.


Kristal-Andersson, Binnie. Psychology of the refugee, the immigrant and their children: Development of a conceptual framework and application to psychotherapeutic and related support work. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=19797" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=19797 Doktorsavhandling, 2000.


Sallsnäs, Marie. Barnavårdens institutioner: framväxt, ideologi och struktur. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:189247" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:189247 Doktoprsavhandling, 2000.


Svensson, Kerstin. Filantropi, socialt arbete och straff : hjälparbete med dömda 1800-2000. HYPERLINK "http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=532123" http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=532123 Konferensbidrag, 2000.


Trydegård, Gun-Britt. Tradition, Change and Variation: Past and Present Trends in Public Old-age Care. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:197356" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:197356 Doktorsavhandling, 2000.


Östberg, Francesca, Eva Wåhlander & Pia Milton. Barnavårdsutredningar i sex kommuner: En vinjettstudie. HYPERLINK "http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:352597" http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=3&pid=diva2:352597 Rapport, 2000.1999

Tyrkkö, Arja. I skärningspunkten mellan arbetsliv och föräldraskap – En studie om livsformer i 1990-talets Sverige. HYPERLINK "http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=9151" http://www.kau.se/forskning/forskdb?to_do=show_result&id=9151 Doktorsavhandling, 1999.1998


Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., Lundberg, U. & Skärstrand, E. Gränslöst arbete eller arbetets nya gränser Delstudie 1. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/4182" http://hdl.handle.net/2077/4182 Rapport, 1998.1997


Sconfienza, C. & F. Gamberale. Unga mäns och kvinnors arbetssituation. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/4148" http://hdl.handle.net/2077/4148 Rapport, 1997.1993


Lindgren, Sven-Åke. Den hotfulla njutningen. Att etablera drogbruk som samhällsproblem 1890-1970. HYPERLINK "http://hdl.handle.net/2077/12664" http://hdl.handle.net/2077/12664 Doktorsavhandling, 1993.